Päättö- arviointi

Opis­ke­li­ja saa lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen, kun hän on suo­rit­ta­nut hy­väk­sy­tys­ti kaik­kien opinto-oh­jel­maan­sa kuu­lu­vien oppi­ai­nei­den oppi­mää­rät. Val­mis­tu­es­saan opis­ke­li­ja saa lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen. Lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen voi saa­da, vaik­ka ei suo­rit­tai­si yli­op­pi­las­tut­kin­toa. Sen si­jaan yli­op­pi­las­to­dis­tus­ta ei voi saa­da il­man päät­tö­to­dis­tus­ta. Päät­tö­to­dis­tuk­ses­sa on päät­tö­arvo­sa­nat kai­kis­ta opis­ke­li­jan suo­rit­ta­mis­ta oppi­ai­neis­ta.

Lu­ki­on oppi­mää­rä on suo­ri­tet­ta­va nel­jän luku­vuo­den ai­ka­na. Lu­ki­on oppi­mää­rään kuu­luu vä­hin­tään 75 lu­ki­on tun­ti­jaon mu­kais­ta kurssia, joista pitkän matematiikan lukijoilla 51 on pakollista, lyhyen matematiikan lukijoilla 47. Jokaisen on opiskeltava vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Lisäksi voi opiskelilla koulukohtaisia soveltavia kursseja. Yh­tään käy­tyä kurs­sia ei voi­da pois­taa, vaik­ka kurs­si oli­si va­paa­eh­toi­nen ja vä­him­mäis­kurs­si­mää­rä ylit­tyi­si. Kol­mes­sa vuo­des­sa lu­ki­on suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää en­sim­mäi­sen vuo­den jäl­keen noin 30 kurs­sia ja toi­sen vuo­den jäl­keen noin 60 kurs­sia, jol­loin kol­man­nel­le vuo­del­le jää suo­ri­tet­ta­vak­si noin 15 kurs­sia.

Oppimäärän arvosanan määräytyminen ja korottaminen

Oppi­mää­rän arvo­sana pe­rus­tuu val­ta­kun­nal­lis­ten pa­kol­lis­ten ja sy­ven­tä­vien kurs­si­arvo­sa­no­jen kes­ki­ar­voon (0.50 pyö­ris­te­tään ylös­päin). Kou­lu­koh­tais­ten kurs­sien kurs­si­arvo­sa­no­ja ei las­ke­ta mu­kaan kes­ki­ar­voon. Mi­kä­li näin mää­räy­ty­vä arvo­sana ei vas­taa päät­tö­vai­heen suo­ri­tus­ta­soa, opet­ta­ja voi ko­rot­taa arvo­sa­naa. Opis­ke­li­ja voi li­säk­si yrit­tää ko­rot­taa oppi­mää­rän arvo­sa­naan­sa kou­lu­työn pää­tyt­tyä toi­meen­pan­ta­vis­sa ko­ro­tus­ten­teis­sä. Hy­lät­ty­jä tai hy­väk­syt­ty­jä kurs­se­ja ei voi­da pois­taa, vaik­ka kurs­si oli­si va­lin­nai­nen ja lu­ki­on oppi­mää­rä tu­li­si suo­ri­tet­tua il­man ky­seis­tä kurs­sia. Mi­kä­li opis­ke­li­ja kes­keyt­tää oppi­ai­neen opis­ke­lun, hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­te­tut kurs­sit lu­e­taan koko­nais­kurs­si­mää­rään. Kes­key­ty­nees­tä oppi­ai­nees­ta ei tule mer­kin­tää päät­tö­to­dis­tuk­seen.

Hylätty oppimäärä

Hy­lät­ty oppi­mää­rä es­tää lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen saa­mi­sen. Oppi­mää­rä voi tul­la hy­lä­tyk­si kah­des­ta syys­tä:

1) Oppi­ai­neen val­ta­kun­nal­lis­ten pa­kol­lis­ten ja sy­ven­tä­vien kurs­si­arvo­sa­no­jen kes­ki­arvo pyö­ris­tyy arvo­sa­naan 4.

2) Hy­lät­ty­jen (arvo­sana 4) kurs­sien osuus oppi­ai­neen pa­kol­li­sis­ta ja val­ta­kun­nal­li­sis­ta sy­ven­tä­vis­tä kurs­seis­ta on lii­an suu­ri (kts. alla).

Oppiaineen opiskelemista pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista opiskelijalla saa olla hylättyjä arvosanoja enintään seuraavasti:

1–2 kurs­sia: 0 hy­lät­tyä
3–5 kurs­sia: 1 hy­lät­ty
6–8 kurs­sia: 2 hy­lät­tyä
9 tai enem­män: 3 hy­lät­tyä

Arvosanan muuttaminen suoritusmerkinnäksi

Arvo­sa­nan vaih­ta­mi­nen suo­ri­tus­mer­kin­näk­si päät­tö­to­dis­tuk­seen ta­pah­tuu vii­meis­tään abi-vuon­na. Vaih­ta­mi­nen ta­pah­tuu eril­li­sel­lä lo­mak­keel­la reh­to­rin il­moit­ta­maan päi­vään men­nes­sä. Suo­ri­tus­mer­kin­näk­si vaih­det­tua arvo­sa­naa ei voi­da enää vaih­taa arvo­sa­nak­si. Opis­ke­li­ja voi vaih­taa ky­sei­sen oppi­ai­neen arvo­sa­nan suo­ri­tus­mer­kin­näk­si, jos hän on käy­nyt vain yh­den kurs­sin ke­mi­aa, fy­siik­kaa, fi­lo­so­fi­aa, mu­siik­kia, kuva­tai­det­ta tai ter­veys­tie­toa. Lii­kun­nan arvo­sa­nan voi kurs­si­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta vaih­taa suo­ri­tus­mer­kin­näk­si.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Lu­ki­o­a­se­tuk­sen 13 § mu­kai­ses­ti opis­ke­li­ja voi kah­den kuu­kau­den ku­lu­es­sa ar­vi­oin­nis­ta pyy­tää reh­to­ril­ta arvo­sa­nan tar­kas­ta­mis­ta tai opin­nois­sa ete­ne­mis­tä kos­ke­van pää­tök­sen muut­ta­mis­ta tai päät­tö­ar­vi­oin­nin uu­si­mis­ta. Pyyn­tö teh­dään kir­jal­li­se­na reh­to­ril­le. Uu­des­ta ar­vi­oin­nis­ta päät­tä­vät kou­lun reh­to­ri ja opis­ke­li­jan opet­ta­jat yh­des­sä. Jos opis­ke­li­ja on tyy­ty­mä­tön edel­lä mai­ni­tus­ta pyyn­nös­tä teh­tyyn uu­teen ar­vi­oin­tiin tai rat­kai­suun, jol­la pyyn­tö on hy­lät­ty, opis­ke­li­ja voi pyy­tää ar­vi­oin­nin oi­kai­sua alue­hal­lin­to­vi­ras­tos­ta. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to voi, jos pää­tös on il­mei­ses­ti vir­heel­li­nen, vel­voit­taa opet­ta­jan toi­mit­ta­maan uu­den ar­vi­oin­nin, mää­rä­tä opin­nois­sa ete­ne­mis­tä kos­ke­van pää­tök­sen muu­tet­ta­vak­si tai mää­rä­tä, mikä arvo­sana opis­ke­li­jal­le on an­net­ta­va.