Päättöviikko

Jakson päätteeksi on kahdeksan arkipäivän mittainen päättöviikko, jonka aikana esimerkiksi pidetään kokeita, toteutetaan laajempia kurssi- ja ryhmätöitä tai järjestetään retkiä ja vierailuja.

Päättöviikolla jokaiselle lukujärjestyksen koodille on varattu lähiopetusta laskennalllisesti neljä tuntia: yksi kokonainen aamupäivä klo 8.15-11.00 sekä edellinen iltapäivä klo 11.45-13.00 (poikkeuksena 8-koodilla on vain aamupäivä). Päättöviikon aamupäivätunnit pidetään aina peräkkäisinä arkipäivinä samassa järjestyksessä: 8, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 6. Ruokailun jälkeen iltapäivällä on seuraavan päivän koodin ns. valmistelutunti klo 11.45-13.00. Kurssin päättöviikon oppitunnit voidaan myös vaihtoehtoisesti pitää kokonaan jo iltapäivällä (klo 11.45-15.45), jolloin aamupäivän tunteja ei välttämättä tarvita ollenkaan. Opettaja huolehtii, että kurssin lähiopetukseen varattu kokonaistuntimäärä täyttyy.  Huom! Päättöviikon järjestelyt vaihtelevat kursseittain. Varmista ne aina opettajalta!

Mikäli kurssilla on summatiivinen koe, voi ko­kees­ta pois­tua ai­kai­sin­taan 1 h 30 min ku­lut­tua ko­keen al­ka­mi­ses­ta. Tämä koskee mytös uusintakoetta. Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua jak­son lo­pus­sa jär­jes­tet­tä­vään ko­kee­seen, jos asi­as­ta ei ole erik­seen opet­ta­jan tai reh­to­rin kans­sa toi­sin so­vit­tu. Ko­kees­ta voi olla pois vain sai­rau­den vuok­si, jol­loin pois­sa­olo il­moi­te­taan Wil­ma-vies­til­lä kurs­sin opet­ta­jal­le vii­meis­tään koe­päi­vän aa­mu­na. Yhtä päivää pitemmät poissaolot päättöviikolla ilmoitetaan rehtorille/apulaisrehtorille. Jäl­ki­kä­teen pois­sa­olon voi ai­heel­li­sek­si osoit­taa vain lää­kä­rin tai ter­vey­den­hoi­ta­jan to­dis­tuk­sel­la. Il­moit­ta­ma­ton pois­sa­olo kat­so­taan yri­tys­ker­rak­si. Opiskelijalla on aina kaksi yrityskertaa läpäistä kurssin summatiivinen koe.