Erityisopetus

Lu­ki­on eri­tyis­o­pet­ta­ja toi­mii eri­tyis­pe­da­go­gi­se­na asi­an­tun­ti­jana. Hä­nel­tä saa op­pi­mi­seen ja op­pi­mis­vai­keuk­siin liit­ty­vää tie­toa sekä tu­kea opis­ke­luun. Eri­tyis­o­pet­ta­ja an­taa yk­si­lö­oh­jaus­ta ja te­kee op­pi­mis­val­miuk­sia mit­taa­via kar­toi­tuk­sia. Mi­kä­li kar­toi­tus­ten pe­rus­teel­la on viit­tei­tä LUKI- tai muus­ta op­pi­mis­vai­keu­des­ta, eri­tyis­o­pet­ta­ja te­kee opis­ke­li­jal­le tar­kem­pia lisä­tut­ki­muk­sia vai­keu­den sel­vit­tä­mi­sek­si laa­ja-alai­sel­la lukitestillä. Tu­los­ten pe­rus­teel­la ja huol­ta­jien suos­tu­muk­sel­la opis­ke­li­ja voi saa­da ha­lu­tes­saan eri­tyis­o­pet­ta­jal­ta lau­sun­non luki­vai­keu­des­ta. Vai­keus huo­mi­oi­daan opis­ke­lu­ai­ka­na ja yo-tut­kin­nos­sa. Eri­tyis­o­pet­ta­jal­ta saa li­säk­si tie­toa eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen ha­ke­mi­ses­ta sekä yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nal­le lä­he­tet­tä­vis­tä lau­sun­nois­ta.

Kannaksen lukion eri­tyis­o­pet­ta­jat ovat Marja Leskinen (ryhmät B, D, G, K) ja Tekla Mirala (A, C, E, F, IB).

Erityisopettajat ovat ta­vat­ta­vis­sa  Tiirismaan lukiolla eli Aikuiskoulutuskeskuksen 2. kerroksessa huoneessa 232 (Kannaksen lukiota vastapäätä).

Eri­tyis­o­pet­ta­jal­ta voi va­ra­ta vas­taan­otto­ajan esimerkiksi Wil­man kautta.

Marja Leskisen yhteystiedot: marja.leskinen@edu.lahti.fi, puh. 044 416 4449

Tekla Miralan yhteystiedot: tekla.mirala@edu.lahti.fi, puh. 044 4826 860 (pääsäänt. ke-to)