Eroaminen ja erottaminen

Ero­a­mi­ses­ta tu­lee jät­tää lukion kansliaan kir­jal­li­nen il­moi­tus, jon­ka alle­kir­joit­taa huol­ta­ja tai täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja itse. Ero­a­jal­le an­ne­taan to­dis­tus suo­ri­te­tuis­ta opin­nois­ta. Ennen eroamista on syytä keskustelella opinto-ohjaajan kanssa jatkosuunnitelmista.

Opis­ke­li­ja, joka ei ole suo­rit­ta­nut lu­ki­on oppi­mää­rää nel­jäs­sä vuo­des­sa, kat­so­taan eron­neek­si. Eron­neek­si kat­so­taan myös sel­lai­nen opis­ke­li­ja, joka pä­te­vää syy­tä il­moit­ta­mat­ta on pois­sa ope­tuk­ses­ta ja jos on il­meis­tä, ett­ei hä­nen tar­koi­tuk­sen­sa ole jat­kaa opin­to­jaan. ( Lu­ki­o­laki § 24 )

Opis­ke­li­jaa, joka rik­koo jär­jes­tys­tä, har­joit­taa opin­nois­saan vilp­piä tai käyt­täy­tyy muu­ten epä­a­si­al­li­ses­ti, voi­daan ku­rin­pi­dol­li­ses­ti ran­gais­ta. Ku­rin­pito­ran­gais­tuk­sia ovat reh­to­rin pu­hut­te­lu, va­roi­tus ja opis­ke­li­jan erot­ta­mi­nen oppi­lai­tok­ses­ta enin­tään yh­dek­si vuo­dek­si sekä opis­ke­li­jan erot­ta­mi­nen asun­to­las­ta. ( Lu­ki­o­laki § 26 )