Lukujärjestys- asiat

Päivittäiset työajat

Kan­nak­sen lu­ki­os­sa oppi­tun­nin pi­tuus on 75 min.

Kou­lu al­kaa 8.15
1. oppi­tun­ti 8.15-9.30
väli­tun­ti 9.30-9.45
2. oppi­tun­ti 9.45-11.00 *
ruo­kai­lu 11.00-11.45 *
3. oppi­tun­ti 11.45-13.00
väli­tun­ti 13.00-13.15
4. oppi­tun­ti 13.15-14.30
5. oppi­tun­ti 14.35-15.50

* Ruo­kai­lun por­ras­tus:

1. vuo­den opis­ke­li­joil­la mu­kaan ruo­kai­lu 11-11.45
2. vuo­den opis­ke­li­joil­la 2. tun­ti klo 9.35-10.50 ja ruo­kai­lu 10.50-11.45
Abi­tu­rien­teil­la 2. tun­ti klo 10-11.15 ja ruo­kai­lu 11.15-11.45

Jo­kai­sel­la kurs­sil­la on koo­di, joka ker­too, mil­loin kurs­sin oppi­tun­nit ovat. Myös päättöviikon oppitunnit mää­räy­ty­vät koo­din mu­kaan. Koo­dien si­joit­tu­mi­nen luku­jär­jes­tyk­seen nä­kyy ohei­ses­ta kaa­vi­os­ta. Wil­ma näyt­tää oppi­tun­nit au­to­maat­ti­ses­ti oi­keil­la pai­koil­la, jo­ten koo­dien ym­mär­tä­mi­nen on tär­ke­ää lä­hin­nä sik­si, että opis­ke­li­ja osaa tul­la päättöviikon oppitunneille oi­ke­aan ai­kaan. Esi­merk­ki: Jos opis­ke­li­jal­la on ke­mi­aa tiis­tai­sin 8.15 – 9.30, hä­nel­lä on ke­mi­an päättöviikkopäivä 5. koo­din päättöviikkopäi­vä­nä (päättöviikon kolmas aamupäivä sekä sitä edeltävä iltapäivä).

tuntikierto

Opis­ke­li­ja huolehtii itse siitä, että hänen lukujärjestyksensä vastaa hänen opintosuunnitelmaansa. Opiskelija voi tar­vit­ta­es­sa tehdä muutoksia lukujärjestykseensä. Ne on teh­tä­vä opinto-oh­jaa­jan kautta. Seuraavan jakson lukujärjestysmuutokset on tehtävä aina ennen edellisen jakson päättöviikon alkamista. Kurssin keskeyttämiseen kesken jakson on pyydettävä rehtorin lupa. Muutoin ei voida taata, että opiskelija mahtuu kyseisen kurssin ryhmään myöhemmin uudelleen. Luvattomasti keskeytetyn kurssin arvosanaksi tulee K.

 

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Matematiikan oppimäärän muuttaminen vaatii huoltajan kirjallisen luvan. Ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan vaih­ta­mi­sen pit­käk­si ma­te­ma­tii­kak­si on ta­pah­dut­ta­va mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa. Pit­kän ma­te­ma­tii­kan oppi­mää­rän voi vaih­taa ly­hy­ek­si oppi­mää­räk­si min­kä ta­han­sa kurs­sin jäl­keen. Ma­te­ma­tii­kan oppi­mää­rää vaih­det­ta­es­sa pit­käs­tä ly­hy­een kurssit hyväksiluetaan seuraavalla tavalla:

MAA2 → MAB2
MAA3 → MAB3
MAA6 → MAB7
MAA8 → MAB4
MAA10 → MAB5.

Pit­kän ma­te­ma­tii­kan arvo­sana siir­re­tään ly­hy­een ma­te­ma­tiik­kaan. Opis­ke­li­jal­la on oi­keus osoit­taa pa­rem­pi osaa­mi­sen­sa osal­lis­tu­mal­la ker­ran ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan kurs­si­ko­kee­seen.

Ruotsi

Lu­ki­os­sa on kaik­kien opis­kel­ta­va ruot­sin kiel­tä, ell­ei reh­to­ri ole myön­tä­nyt sii­tä va­pau­tus­ta. Opis­ke­li­ja voi­daan va­paut­taa jon­kin pa­kol­li­sen ai­neen opis­ke­lus­ta tie­tyin lais­sa mää­ri­tel­lyin edel­ly­tyk­sin. Heik­ko mo­ti­vaa­tio tai me­nes­tys si­nän­sä ei ole täl­lai­nen pe­rus­te. Ha­ke­mus on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti ja osoi­tet­ta­va reh­to­ril­le. Vas­ta myön­tei­sen pää­tök­sen saa­tu­aan opis­ke­li­ja voi jät­tää oppi­ai­neen kurs­sit pois.

Liikunta

Valtioneuvoston asetuksen mukaan opiskelijan tulee jakaa pakollisten liikunnan kurssien opiskelu vähintään kahdelle lukuvuodelle.

Opinto-ohjelma eli suoritetaanko lukio 3 vai 4 vuodessa

Lu­kio on mi­toi­tet­tu suo­ri­tet­ta­vak­si kol­mes­sa vuo­des­sa. Opin­to­jen ve­ny­mi­nen nel­jään vuo­teen ei ole suo­ta­vaa, ell­ei opis­ke­li­jal­la ole sii­hen jo­tain eri­tyis­tä syy­tä, ku­ten ur­hei­li­jan vaa­ti­va har­joi­tus­oh­jel­ma. Lu­ki­on oppi­mää­rä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä (Lukiolaki 24 §).

Oma­toi­mi­ses­ti opis­ke­li­ja ei voi muut­taa opintosuunnitelmaansa. Neljän vuoden opintosuunnitelmaan siirtyminen vaatii 1) keskustelun opinto-ohjaajan kanssa, 2) huoltajan luvan, 3) keskustelun rehtorin kanssa. Keskusteltuaan opinto-ohjaajan kanssa opiskelija täyttää anomuksen ja menee tapaamaan rehtoria kasvotusten täytetty anomus mukanaan.

Mikäli 4 vuoden opintosuunnitelmaa ei ole, opiskelijan on pääsääntöisesti opiskeltava ensimmäisenä lukuvuotena 1. vuosikurssin pakolliset kurssit ja toisena lukuvuotena loput pakolliset kurssit (poikkeuksena abivuoden MAA10, S25, S26). Mikäli opiskelija haluaa lykätä ensimmäisen tai toisen vuoden pakollisten kurssien opiskelua, suunnitelmista on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan tai apulaisrehtorin kanssa.

Yhteensä kursseja on suoritettava vuodessa väh. 28. Neljävuotisen opinto-oh­jel­man mu­kaan ete­ne­väl­lä opis­ke­li­jal­la tu­lee olla en­sim­mäi­sen vuo­den jäl­keen vä­hin­tään 20 kurs­sia, toi­sen vuo­den jäl­keen 40 kurs­sia kol­man­nen vuo­den jäl­keen 60 kurs­sia ja kaik­ki pa­kol­li­set kurs­sit suo­ri­tet­tu, jot­ta abi­vuo­del­le jää enin­tään 15 kurs­sia. Tu­tus­tu myös KE­LAN eh­toi­hin.