YO-kirjoitukset

www.yli­op­pi­las­tut­kin­to.fi
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto
www.minedu.fi/yo-tut­kin­to/
www.abi­val­men­nus.com
www.freenet.hut.fi/op­pi­mis­kes­kus/yokoe
www.abi­tree­ni.yle.fi

Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan tie­do­te yli­op­pi­las­ko­ke­lail­le

Yli­op­pi­las­tut­kin­to on lu­ki­on päät­ty­es­sä toi­meen­pan­ta­va val­ta­kun­nal­li­nen tut­kin­to, joka jär­jes­te­tään kah­des­ti vuo­des­sa. Il­moit­tau­tu­mi­nen yli­op­pi­las­tut­kin­toon on si­to­va ja il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä mää­ri­tel­tyä ko­keen pa­kol­li­suut­ta tai yli­mää­räi­syyt­tä, ei voi­da jäl­ki­kä­teen muut­taa. Lu­ki­on var­si­nai­nen opis­ke­li­ja il­moit­tau­tuu koko tut­kin­toon, jon­ka hän voi ajal­li­ses­ti ha­jaut­taa kol­mel­le pe­räk­käi­sel­le suo­ri­tus­ker­ral­le (Ks. kui­ten­kin koh­ta hy­lä­tyn ko­keen uu­si­mi­nen). Ha­jaut­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä, jos opis­ke­li­ja kir­joit­taa kak­si A–ta­sois­ta vie­ras­ta kiel­tä tai enem­män kuin kak­si yli­mää­räis­tä vie­ras­ta kiel­tä tai re­aa­li­ai­neet ovat sa­ma­na päi­vä­nä. Kir­joi­tus­ten aloit­ta­mi­nen jo kol­man­nen vuo­si­ta­son syk­syl­lä on­nis­tuu par­hai­ten käy­mäl­lä ky­sei­sen oppi­ai­neen vii­mei­set kurs­sit ke­säl­lä. Lah­des­sa jär­jes­te­tään kesä­kurs­se­ja, jot­ka vas­taa­vat täy­sin nor­maa­le­ja lu­ki­o­kurs­se­ja ja ovat opis­ke­li­jal­le mak­sut­to­mia. Lisä­tie­toa kesä­o­pis­ke­lus­ta an­ne­taan opis­ke­li­joil­le huh­ti­kuun ai­ka­na. Kat­so osoit­tees­sa http://www.edu.lah­ti.fi>Lu­ki­oi­den kesä­o­pe­tus.

Ko­ke­las on itse vas­tuus­sa sii­tä, että on sel­vil­lä yli­op­pi­las­tut­kin­toon liit­ty­vis­tä mää­räyk­sis­tä ja yli­op­pi­las­ko­kei­den suo­ri­tus­oh­jeis­ta sekä nou­dat­taa nii­tä. Tar­kem­mat tie­dot yli­op­pi­las­tut­kin­non ra­ken­tees­ta ja osal­lis­tu­mis­oi­keu­des­ta an­ne­taan opis­ke­li­joil­le abi-in­fois­sa ja opon tun­nil­la. Niil­le opis­ke­li­joil­le, jot­ka var­hen­ta­vat kir­joi­tus­ten al­ka­mis­ajan­koh­taa esim. kol­man­nen vuo­den syk­syk­si, pi­de­tään erik­seen tie­do­tus­ti­lai­suus huh­ti­kuun ai­ka­na.

Osallistumisoikeus

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus osal­lis­tua yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­seen, kun hän on opis­kel­lut pa­kol­li­set kurs­sit ky­sei­ses­tä oppi­ai­nees­ta. Niis­sä kie­lis­sä, jois­sa ei ole pa­kol­li­sia kurs­se­ja, edel­ly­te­tään vä­hin­tään kol­men lu­ki­o­kurs­sin opis­ke­lua ja re­aa­li­ai­neis­sa kah­den kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta. Yli­op­pi­las­tut­kin­non koe poh­jau­tuu kui­ten­kin oppi­ai­neen pa­kol­li­siin ja val­ta­kun­nal­li­siin sy­ven­tä­viin kurs­sei­hin, jo­ten pär­jä­täk­seen hy­vin kir­joi­tuk­sis­sa tu­li­si opis­ke­li­jan suo­rit­taa kaik­ki ky­sei­sen oppi­ai­neen kurs­sit. Opis­ke­li­ja, joka ei ole käy­nyt tar­vit­ta­via kurs­se­ja voi reh­to­rin pää­tök­sel­lä osal­lis­tua yo-ko­kee­seen, jos opis­ke­li­jal­la kat­so­taan ole­van riit­tä­vät edel­ly­tyk­set ko­keen suo­rit­ta­mi­sek­si.

Tutkinnossa suoritettavat kokeet

Yo-tut­kin­non pa­kol­li­sis­sa ko­keis­sa on suo­ri­tet­ta­va äi­din­kie­len li­säk­si vä­hin­tään yksi ta­sol­taan vaa­ti­vam­pi koe, joko A-ta­son kie­li tai pit­kä ma­te­ma­tiik­ka. Yli­op­pi­las­tut­kin­to on suo­ri­tet­tu, kun ko­ke­las on suo­rit­ta­nut hy­väk­sy­tys­ti va­lit­se­man­sa nel­jä pa­kol­lis­ta ko­et­ta. Opis­ke­li­jan kan­nat­taa kui­ten­kin kir­joit­taa mah­dol­li­sim­man mon­ta ai­net­ta tur­va­tak­seen hy­vät jat­ko-opis­ke­lu­mah­dol­lisuu­det. Yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että ko­ke­las saa myös lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen. Opis­ke­li­jan on kir­joi­tet­ta­va vä­hin­tään nel­jä va­lit­se­maan­sa pa­kol­lis­ta ai­net­ta.

Pa­kol­li­nen koe: äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus tai suo­mi toi­se­na kie­le­nä (S2)
Va­lin­nais­ten ko­kei­den ryh­mäs­tä on otet­ta­va kol­me, jois­ta yh­den on ol­ta­va vaa­ti­vam­man ta­son koe: toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li (ruot­si), vie­ras kie­li, ma­te­ma­tiik­ka (ly­hyt tai pit­kä), re­aa­li­koe (PS, FI, HI, FY, BI UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE)
Yli­mää­räi­set ko­keet: ruot­si, ma­te­ma­tiik­ka, re­aa­li­koe (PS, FI, HI, FY, BI UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE), vie­ras kie­li
YO- tut­kin­nos­sa voi suo­rit­taa kie­li­ko­keen seu­raa­vis­ta kie­lis­tä: rans­ka, sak­sa, eng­lan­ti, ve­nä­jä, ita­lia, es­pan­ja, por­tu­ga­li ja la­ti­na.

Maksut

Yli­op­pi­las­tut­kin­toon osal­lis­tu­mi­nen on mak­sul­lis­ta. Ope­tus­mi­nis­te­riö vah­vis­taa mak­sut vuo­sit­tain vii­meis­tään tam­mi­kuus­sa. Vuon­na 2015 pe­rus­mak­su on 14 €, joka mak­se­taan jo­kai­sel­ta tut­kin­to­ker­ral­ta ja koe­koh­tai­nen mak­su on 28 €. Ko­keen tar­kis­tus­ar­vos­te­lu mak­saa 50 €. (www.yli­op­pi­las­tut­kin­to.fi/fi/yli­op­pi­las­tut­kin­to/hin­nas­to/). Opiskelijalle lähetetään kotiin lasku, joka on ulos­otto­kel­poi­nen.

Reaalikoe

Re­aa­li­ko­kee­seen osal­lis­tu­va il­moit­tau­tuu ha­lu­a­man­sa re­aa­li­ai­neen ko­kee­seen. Yh­den tut­kin­to­ker­ran ai­ka­na jär­jes­te­tään kak­si re­aa­li­ai­nei­den koe­päi­vää. Yh­te­nä koe­päi­vä­nä jär­jes­te­tään psy­ko­lo­gi­an, fi­lo­so­fi­an, his­to­ri­an, fy­sii­kan sekä bi­o­lo­gi­an ko­keet ja toi­se­na koe­päi­vä­nä evankelis-lu­te­ri­lai­sen us­kon­non, or­to­dok­si­sen us­kon­non, elä­män­kat­so­mus­tie­don, yh­teis­kun­ta­opin, ke­mi­an, maan­tie­teen ja ter­veys­tie­don koe. Yh­den päi­vän ai­ka­na voi osal­lis­tua vain yh­teen re­aa­li­ai­neen ko­kee­seen, jo­ten yh­den tut­kin­to­ker­ran ai­ka­na voi suo­rit­taa enin­tään kak­si re­aa­li­ai­neen ko­et­ta, jois­ta vain toi­nen voi olla pa­kol­li­nen koe. Tut­kin­non ha­jaut­ta­mi­nen an­taa mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua use­aan re­aa­li­ai­neen ko­kee­seen.

Re­aa­li­ai­nei­den ko­kei­den teh­tä­vien ja vas­taus­ten mää­rät:

psy­ko­lo­gia 9 teh­tä­vää, jois­ta 5 vas­ta­taan
fi­lo­so­fia  9 teh­tä­vää, jois­ta 5 vas­ta­taan
his­to­ria 10 teh­tä­vää, jois­ta 6 vas­ta­taan
fy­siik­ka 13 teh­tä­vää, jois­ta 8 vas­ta­taan, tau­luk­ko­kir­ja ja las­kin sal­lit­tu
bi­o­lo­gia 11 teh­tä­vää, jois­ta 7 vas­ta­taan
ev. lut. us­kon­to 9 teh­tä­vää, jois­ta 5 vas­ta­taan
or­to­dok­si­nen uskonto 9 teh­tä­vää, jois­ta 5 vas­ta­taan
elä­män­kat­so­mus­tie­to 9 teh­tä­vää, jois­ta 5 vas­ta­taan
yh­teis­kun­ta­oppi 9 teh­tä­vää, jois­ta 5 vas­ta­taan
ke­mia 12 teh­tä­vää, jois­ta 8 vas­ta­taan, tau­luk­ko­kir­ja ja las­kin sal­lit­tu
maan­tie­de 9 teh­tä­vää, jois­ta 5 vas­ta­taan, tau­luk­ko­kir­ja ja las­kin sal­lit­tu
ter­veys­tie­to 9 teh­tä­vää, jois­ta 5 vas­ta­taan

Äidinkielen kokeet

Äi­din­kie­len yo-arvo­sana koos­tuu lukutaidon ja kirjoitustaidon kokeesta. Hy­väk­sy­tyn arvo­sa­nan saa­mi­nen edel­lyt­tää, että ko­ke­las osal­lis­tuu kum­paan­kin ko­kee­seen. Ko­ke­laan äi­din­kie­len arvo­sana mää­räy­tyy näi­den kah­den ko­keen yh­teis­pis­te­mää­rän no­jal­la.

Ilmoittautuminen

Il­moit­tau­tu­mi­nen ta­pah­tuu Wil­ma-lo­mak­keen avul­la opinto-ohjaajan ohjeiden mukaisesti. Täy­tet­ty lo­ma­ke tu­los­te­taan, alle­kir­joi­te­taan ja luo­vu­te­taan kasvokkain opolle tai reh­to­ril­le.

Luki-vaikeus, sairaus tai vamma, vieraskielisyys

Lää­kä­rin­to­dis­tus, luki­häi­ri­ö­tä ja vie­ras­kie­li­syyt­tä kos­ke­va to­dis­tus on ol­ta­va liit­tee­nä il­moit­tau­dut­ta­es­sa en­sim­mäis­tä ker­taa yli­op­pi­las­tut­kin­toon. Lisä­tie­toa saa www.yli­op­pi­las­tut­kin­to.fi, eri­tyis­o­pet­ta­jal­ta, äi­din­kie­len opet­ta­jil­ta ja reh­to­ril­ta. Jos ko­ke­laan suo­ri­tuk­seen on hai­tal­li­ses­ti vai­kut­ta­nut sai­raus tai muu va­ka­va seik­ka, tu­lee lu­ki­on lä­het­tää lau­ta­kun­nal­le ko­ke­laan tai hä­nen huol­ta­jan­sa jät­tä­mä lää­kä­rin­to­dis­tus.

Laskimet ja taulukkokirjat

Ma­te­ma­tii­kan sekä fy­sii­kan, ke­mi­an ja maan­tie­teen re­aa­li­ko­kees­sa saa käyt­tää YTL:n hy­väk­sy­miä tau­luk­ko­kir­jo­ja ja las­ki­mia (Ohje tar­ken­tuu myö­hem­min). Ne on toi­mi­tet­ta­va ni­mel­lä va­rus­tet­tu­na tar­kas­tet­ta­vak­si kans­li­aan ke­väi­sin koe­ti­lai­suut­ta edel­tä­vä­nä päi­vä­nä kel­lo 12.00 men­nes­sä. Syk­syn kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vil­le tau­luk­ko­kir­jan ja las­ki­men tar­kas­tuk­ses­ta so­vi­taan erik­seen. Tar­kas­ta­ma­ton­ta tau­luk­ko­kir­jaa tai las­kin­ta ei saa vie­dä koe­ti­lai­suu­teen.

Koetilaisuudessa

Koe­ti­lai­suu­des­sa opis­ke­li­jan on pys­tyt­tä­vä to­dis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Koe­ti­lai­suu­teen ei saa vie­dä mi­tään teks­til­lä va­rus­tet­tu­ja tuot­tei­ta eikä pa­pe­ri­nenä­lii­naa. Myös­kään kän­nyk­kää tai raha­pus­sia ei saa vie­dä sa­liin, jo­ten opis­ke­li­jan on syy­tä jät­tää ne ko­tiin tai lait­taa lu­kol­li­seen kaap­piin­sa. Eväät on pa­kat­ta­va läpi­nä­ky­viin muo­vi­as­ti­oi­hin. Opis­ke­li­jan on syy­tä pu­keu­tua koe­ti­lai­suu­teen miel­lyt­tä­viin läm­pi­miin vaat­tei­siin ja jal­ki­nei­siin, joil­la voi liik­kua ää­net­tö­mäs­ti. Koe­ti­lai­suu­teen on saa­vut­ta­va ajois­sa ja siel­lä on nou­da­tet­ta­va ko­keen alus­sa an­net­tu­ja oh­jei­ta ja neu­vo­ja. Ko­keen ai­ka­na opis­ke­li­jaa ei voi­da enää neu­voa. Ko­kees­ta voi pois­tua ai­kai­sin­taan kel­lo 12.00.

Sai­raus- tai myö­häs­ty­mis­ta­pauk­sis­sa on otet­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti yh­teys reh­to­riin, puh. 050-5597840.

Ylioppilaskirjoitusten arvosanat ja kompensaatiopisteet

L Lau­da­tur 7
E Eximia cum lau­de ap­pro­ba­tur 6
M Man­ga cum lau­de ap­pro­ba­tur 5
C Cum lau­de ap­pro­ba­tur 4
B Lubenter ap­pro­ba­tur 3
A Ap­pro­ba­tur 2
I Im­pro­ba­tur ei kom­pen­saa­ti­o­pis­tei­tä

Kokeen uusiminen

Hy­lät­tyä pa­kol­lis­ta ko­et­ta ei voi vaih­taa, mut­ta sen ta­son voi muut­taa, jos tut­kin­toon jää kui­ten­kin yksi vaa­ti­vam­man ta­son koe. Hy­lä­tyn pa­kol­li­sen ko­keen saa uu­sia kak­si ker­taa vä­lit­tö­mäs­ti kol­men seu­raa­van tutkin­to­ker­ran ai­ka­na. Jos olet osal­lis­tu­nut nel­jään pa­kol­li­seen ko­kee­seen ja saa­nut sii­tä hy­lä­tyn arvo­sa­nan, et voi il­moit­tau­tua yli­mää­räi­siin ko­kei­siin en­nen kuin tut­kin­to on suo­ri­tet­tu hy­väk­sy­tys­ti. Hy­lät­tyä yli­mää­räis­tä ko­et­ta ei näy yo-to­dis­tuk­ses­sa. Hy­väk­sy­tyn ko­keen voi uu­sia ker­ran il­man aika­ra­joi­tus­ta.

Kompensaatio

Opis­ke­li­ja, joka on saa­nut yh­des­tä pa­kol­li­ses­ta ai­nees­ta hy­lä­tyn arvo­sa­nan voi­daan ju­lis­taa yli­op­pi­laak­si, jos hän on suos­tu­nut kom­pen­saa­ti­oon ja jos hä­nel­lä on tar­peek­si kom­pen­saa­ti­o­pis­tei­tä. Alta käy ilmi, kuin­ka mon­ta pis­tet­tä kom­pen­saa­ti­oon vaa­di­taan eri­ta­soi­ses­ti hy­lä­tyis­sä ko­keis­sa:

I+: 12 pis­tet­tä
I: 14 pis­tet­tä
I-: 16 pis­tet­tä
I–: 18 pis­tet­tä

Preliminäärit ja preppaustilaisuudet

Pre­li­mi­nää­rit ovat kol­man­nen jak­son ai­ka­na jär­jes­tet­tä­viä har­joi­tus­kir­joi­tuk­sia. Ne py­ri­tään laa­ti­maan niin, että ne muis­tut­ta­vat mo­nin ta­voin yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia. Pre­li­mi­nää­riä voi­daan käyt­tää myös kurs­si­ko­kee­na, jol­loin se on pa­kol­li­nen kurs­sil­le osal­lis­tu­jil­le.

Prep­paus­ti­lai­suuk­sia voi­daan järjestää jois­sa­kin oppi­ai­neis­sa. Ne on tar­koi­tet­tu niil­le opis­ke­li­joil­le, jot­ka ai­ko­vat osal­lis­tua ky­sei­sen ai­neen yo-ko­kee­seen. Opis­ke­li­jan on en­nen prep­paus­ti­lai­suut­ta teh­tä­vä mah­dol­li­set en­nak­ko­teh­tä­vät ja tu­tus­tut­ta­va opet­ta­jan an­ta­maan ma­te­ri­aa­liin.