Muualla suoritetut opinnot

Reh­to­ril­la on oi­keus hy­väk­syä muis­sa oppi­lai­tok­sis­sa suo­ri­tet­tu­ja kurs­se­ja lu­ki­on oppi­mää­rään. Opis­ke­li­ja huo­leh­tii itse kurs­seis­ta ai­heu­tu­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta.

Ylei­siä kurs­sien hy­väk­sy­mi­sen edel­ly­tyk­siä:

Kurs­sin hy­väk­sy­mi­ses­tä on neu­vo­tel­ta­va reh­to­rin kans­sa en­nen kurs­sil­le me­noa. Yleen­sä kir­jal­li­nen sel­vi­tys kurs­sin si­säl­lös­tä toi­mi­te­taan reh­to­ril­le.
Kurs­sin on vas­tat­ta­va laa­juu­del­taan ja si­säl­löl­tään lu­ki­on ope­tuk­sel­ta vaa­dit­ta­vaa ta­soa.
Kurs­sin jär­jes­tä­jä ar­vi­oi suo­ri­tuk­sen ja toi­mit­taa to­dis­tuk­sen oppi­lai­tok­sel­le.
Kurs­si on suo­ri­tet­ta­va lu­ki­on ai­ka­na. Pe­rus­kou­lun jäl­keen en­nen lu­ki­oon tu­loa suo­ri­te­tuis­ta kes­ki­as­teen oppi­lai­tok­sen kurs­seis­ta ja vaih­to-op­pi­las­vuo­des­ta hy­väk­syt­tä­vis­tä kurs­seis­ta so­vi­taan erik­seen reh­to­rin kans­sa.

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da etu­kä­teen pää­tös muus­sa oppi­lai­tok­ses­sa suo­ri­tet­ta­vien opin­to­jen hy­väk­sy­mi­ses­tä. Hy­väk­si lu­et­ta­via kurs­se­ja voi suo­rit­taa esi­mer­kik­si:

Muis­sa nuo­ri­so­as­teen oppi­lai­tok­sis­sa
Yh­teis­kou­lun ai­kuis­lin­jal­la
Avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa
Avoi­mes­sa am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa
Tek­nil­li­ses­sä kor­ke­a­kou­lus­sa
Päijät-Hä­meen kesä­yli­o­pis­tos­sa (yli­o­pis­to­ta­soi­set kurs­sit)
Päijät-Hä­meen kon­ser­va­to­ri­os­sa
Lah­den mu­siik­ki­o­pis­tos­sa
Lah­den kuva­tai­de­oppi­lai­tok­ses­sa (tans­si, te­at­te­ri)

Yliopisto-opiskelu lukion ohessa

Kan­nak­sen lu­ki­on opis­ke­li­joil­la on lu­ki­o­ai­ka­na mah­dol­li­suus suo­rit­taa yli­o­pis­to-opin­to­ja. Lu­ki­os­sa opin­not kor­vaa­vat aine­kurs­se­ja ja niis­tä ker­tyy so­vel­ta­via opin­to­ja. Opis­ke­lu suo­ri­te­taan verk­ko-opin­toi­na tai lu­en­noin. Opin­to­jen tu­ke­na ovat yli­o­pis­ton kurs­si­o­pet­ta­ja, opin­to­ryh­mä ja lu­ki­on ai­neen­o­pet­ta­ja. Opin­toi­hin il­moit­tau­tu­mi­nen on si­to­va. Kurs­sit ovat mak­sul­li­sia, mut­ta Kan­nak­sen lu­kio kor­vaa opin­to­mak­sun opis­ke­li­jal­le kun kurs­si­suo­ri­tus on hy­väk­syt­ty.