Opiskelu- huolto

pelastusrengas

Opiskeluhuoltoryhmä

Opis­ke­luhuol­to­ryh­mä pyr­kii aut­ta­maan moniam­ma­til­li­ses­ti opis­ke­li­joi­ta, jot­ka koh­taa­vat vai­keuk­sia opin­nois­saan tai muu­ten elä­mäs­sään. Opis­ke­lu­huol­to­ryh­män jä­se­niä ovat reh­to­ri, ter­vey­den­hoi­ta­ja, lu­ki­o­psy­ko­lo­gi, lukiokuraattori, opinto-oh­jaa­ja, erityisopettaja, ryh­män­oh­jaa­ja  ja tar­vit­ta­es­sa ky­sei­sen opis­ke­li­jan ai­neen­o­pet­ta­ja. Koko opis­ke­lu­huol­to­ryh­mä ko­koon­tuu suunnittelemaan toimintaa noin ker­ran kuu­kau­des­sa. Yksilökohtaisia palavereja yksittäisen opiskelijan asiasta pidetään tarpeen mukaan. Koulukiusaamistapauksissa opis­ke­li­jan on vä­lit­tö­mäs­ti otet­ta­va yh­teys reh­to­riin tai ryh­män­oh­jaa­jaan.

Opinto-ohjaus

Oh­jaus­ta an­ne­taan lu­ki­os­sa opinto-oh­jaus­tun­neil­la, pien­ryh­mä­oh­jauk­se­na ja hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sis­sa. Opinto-oh­jaa­ja avus­taa opis­ke­li­jaa hen­ki­lö­koh­tai­sen opin­to­suun­ni­tel­man laa­din­nas­sa ja te­kee tar­vit­ta­es­sa muu­tok­set. Opinto-oh­jaa­ja aut­taa opis­ke­li­jaa myös muis­sa opin­toi­hin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa, esim. an­taa tie­toa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta ja neu­voo opis­ke­li­jaa yo-kir­joi­tuk­siin kuu­lu­vis­sa asi­ois­sa sekä aut­taa opis­ke­li­jaa ura­va­lin­nas­sa ja jat­ko-opin­to­pai­kan löy­ty­mi­ses­sä.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijan työterveyshuoltoa ja sen tavoitteena on tukea opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Lukion terveydenhoitajina toimivat Riitta Tommola (C-, D-, E-, F-, G-, K- ja IB-ryhmät), puh. 044 416 3081 ja Sari Mielonen (A- ja B-ryhmät), puh. 044 416 3116. Opiskeluterveydenhuolto sijaitsee Lahden sote-keskuksessa (ent. Lahden kaupunginsairaala), Harjukatu 48, Masto-siipi, 6. krs.

Käytäthän maskia asioidessasi meillä. Maskin saat tarvittaessa terveydenhoitajaltasi. Huomioithan, että et voi tulla vastaanotolle, jos sinulla on koronavirukseen sopivia oireita, olet tullut ulkomaanmatkalta viimeisen kahden viikon sisällä tai jos sinut on määrätty eristykseen tai karanteeniin. Jos sinulla on koronavirukseen sopivia oireita, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa. Omaolon oirearvion kautta voit varata ajan testiin tai saat ohjeet ajanvaraukseen. Oireita voivat olla mm. päänsärky, haju- tai makuaistin häiriöt, nuha, nenän tukkoisuus, yskä, hengenahdistus, voimattomuus, väsymys, lihaskivut, kurkkukipu, kurkun karheus, kuume, pahoinvointi, oksentelu, ripuli. Kun olet käynyt testissä, sinun on suositeltavaa olla omaehtoisessa karanteenissa, kunnes testitulos valmistuu.

Terveydenhoitajan pu­he­lin­aika on ar­ke­na klo 8–9 (ei teks­ti­vies­ti­a­si­oin­tia). Muul­loin ajan­va­raus säh­köi­ses­ti omahyvis-pal­ve­lun kaut­ta (pank­ki­tun­nis­tau­tu­mi­nen), Wil­ma-vies­til­lä (hen­ki­lö­kun­ta) tai säh­kö­pos­til­la etu­nimi.suku­nimi@phhy­ky.fi (ajan­va­raus­ta var­ten tar­vit­aan ni­me­si ja ryh­mä­si). Tarjoamme vastaanottopalveluja myös etäyhteyden kautta videovälitteisesti. Lisä­tie­toa nettisivuiltamme.

Ter­vey­den­hoi­ta­jan akuut­ti­vas­taan­o­tol­le tu­lee va­ra­ta aika säh­köi­ses­ti omahyvis-pal­ve­lun kaut­ta. Mi­kä­li säh­köi­ses­ti va­rat­ta­via ai­ko­ja ei enää ole, ota yh­teyt­tä pu­he­li­mit­se. Voit varata ajan terveydenhoitajan akuuttivastaanotolle, jos sinulla on esim. silmätulehdus tai virtsatieinfektio-oireita (naiset). Pitkittyneissä tai kiireettömissä asioissa varaa aika omalle terveydenhoitajalle (esim. mielialapulmat, vatsavaivat, akne, päänsärky, rokotukset tai ompeleiden poisto). Päi­vys­tä­vän lää­kä­rin pal­ve­lut löy­ty­vät sote-keskuksestasi/omal­ta ter­veys­a­se­mal­ta.

Lu­ki­on 1. tai 2. vuo­den ai­ka­na ter­vey­den­hoi­ta­ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den ter­veys­ta­paa­mi­seen ja tar­vit­ta­es­sa lää­kä­rin­tar­kas­tuk­seen. Po­jat va­raa­vat itse ajan ter­vey­den­hoi­ta­jal­le saa­tu­aan puo­lus­tus­voi­mien kut­sun­ta­i­käi­siä kos­ke­van pos­tin ko­tiin. Heil­lä on tuol­loin yh­dis­tet­ty en­nak­ko­ter­veys­­tar­kas­tus ja lu­ki­o­lai­sen ter­veys­ta­paa­mi­nen.

Lu­ki­o­lais­ten ras­kau­den­eh­käi­sy­a­si­at hoi­de­taan opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa.

Lää­kä­rin te­ke­mät ter­veys­tar­kas­tuk­set ja ras­kau­de­neh­käi­sy­­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia. Pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta lää­kä­rin vas­taan­otto­a­jas­ta pe­ri­tään yli 15-vuo­ti­ail­ta voi­mas­sa ole­va pe­ruut­ta­mat­to­man ajan mak­su. Lää­kä­rin­to­dis­tus­ten kir­joit­ta­mi­nen esim. vaih­to-op­pi­las­hake­mus­ta var­ten ei kuu­lu opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin. Lää­kä­rin an­ta­mas­ta sai­raan­hoi­dol­li­ses­ta pal­ve­lus­ta pe­ri­tään yli 18-vuo­ti­aal­ta voi­mas­sa ole­va ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin vuo­si­mak­su tai käyn­ti­mak­su (käyn­ti­ker­to­jen luku­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta).

Kou­lu­tapa­tur­mis­sa opet­ta­ja huo­leh­tii ensi­avun an­ta­mi­ses­ta ja/tai hoi­toon oh­jaa­mi­ses­ta Lahden sote-keskuksen tapa­tur­ma­päi­vys­tyk­seen. Kou­lun kans­lia te­kee tapa­tur­ma­il­moi­tuk­set va­kuu­tus­yh­ti­öl­le (ohje ja lo­mak­keet Wil­mas­sa).

Lu­ki­os­sa tar­vit­set eri­tyis­ruo­ka­va­li­oon to­dis­tuk­sen ruo­kai­lua var­ten (ohje ja lo­mak­keet Wil­mas­sa). Eri­tyis­ruo­ka­va­li­ot so­vi­taan opis­ke­li­ja­ra­vin­to­lan kans­sa. Lou­naal­la on joka päi­vä kas­vis­ruo­ka­vaih­to­ehto.

Suun ter­vey­den­huol­to jär­jes­te­tään ensi­si­jai­ses­ti koti­kun­nas­sa. Alle 18-vuo­ti­aat saa­vat il­mai­sen ham­mas­hoi­don. Yli 18-vuo­ti­ail­ta pe­ri­tään ter­veys­kes­kuk­ses­sa ase­tuk­sen mu­kai­nen ham­mas­hoi­to­mak­su. Pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta pois­jään­nis­tä pe­ri­tään sak­ko­mak­su. Ham­mas­huol­lon yhteystietoja.

 

Lukiopsykologi

Lukiopsykologilta voit hakea apua jaksamiseen ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tapaamisten kesto on 45–60 min ja käyntikertoja on yleensä 2-5. Työskentely on prosessinomaista, yhdessä asioita tarkastelevaa ja ratkaisuja etsivää. Tarpeen mukaan psykologi voi ohjata jatkotutkimuksiin tai muiden palveluiden piiriin.

Lukiopsykologi tarjoaa tukea näissä asioissa

  • Opiskeluvaikeudet (oppiminen, motivaatio)
  • Tunne-elämään liittyvät asiat (esim. stressi, uupumus, masentuneisuus, ahdistuneisuus, opiskelua haittaava jännitys)
  • Kuormittavat elämäntilanteet/ kriisit

Voit varata ajan kuraattorin, terveydenhoitajan tai opettajan välityksellä, tai suoraan itse wilman kautta. Kiireellisessä tilanteessa yhteydenotto puhelimitse/tekstiviestillä. Tapaamiset Aikuiskoulutuskeskuksella, os. Kirkkokatu 16, 3.kerros.

Riina Hattunen, p. 044 018 7221, riina.hattunen@lahti.fi

Lukiokuraattori Kuraattori K-15

Lukiokuraattorilta voit hakea tukea opiskelukykyä kuormittaviin elämäntilanteisiin. Hänen kanssaan voit keskustella sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä haasteista sekä erilaisista elämänmuutoksista. Olet tervetullut keskustelemaan myös, jos itsenäistyminen ja taloudelliset asiat mietityttävät. Kuraattorin pääasiallisimmat työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä opiskelijan vanhempiin ja myös ohjaa muiden palvelujen piiriin. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Kuraattoriin kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi silloin kun

  • omassa elämänhallinnassa on pulmia tai asioita, jotka mietityttävät
  • on vaikeuksia kotona, ristiriitoja vanhempien tai sisarusten kanssa
  • on ongelmia kaverisuhteissa, parisuhteissa
  • on vaikeuksia sopeutua ryhmään, on ulkopuolinen tai yksinäinen olo
  • tarvitsee tietoa asumiseen, toimeentuloon ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa
  • haluaa kuuntelijaa ja aikuisen tukea

Voit varata ajan kuraattorille wilman kautta tai puhelimitse (soitto, tekstiviesti, WhatsApp). Ku­raat­to­ri on ta­vat­ta­vis­sa Kannaksen lukiolla (pohjakerros, luokka 010, yleensä ma-ke) ja vastapäätä Tiirismaan lukiolla (3. krs, yleensä to-pe)

Miia Heinonen, p. 044 416 4194

Hammashoito

Ham­mas­hoi­to on il­mais­ta alle 18-vuotiaille koti­kun­nas­saan, 18 vuot­ta täyt­tä­neet voi­vat ha­keu­tua jo­noon ja heil­tä pe­ri­tään ham­mas­hoi­to­mak­sut. Lah­te­lais­ten ajan­va­raus ma-pe klo 8-15.00, puh. 03 818 4911 tai säh­kö­pos­til­la: www.lah­ti­ham­mas.fi. Ham­mas­lää­kä­ri­päi­vys­tys on Akuutti24:ssä (Päijät-Hä­meen Kes­kus­sai­raa­la) p. 03 8192385.

Tartuntataudit

Kaup­pa­katu 14, 4 krs puh: 03 818 4570