Opiskelu- huolto

pelastusrengas

Opiskeluhuoltoryhmä

Opis­ke­luhuol­to­ryh­mä pyr­kii aut­ta­maan moniam­ma­til­li­ses­ti opis­ke­li­joi­ta, jot­ka koh­taa­vat vai­keuk­sia opin­nois­saan tai muu­ten elä­mäs­sään. Opis­ke­lu­huol­to­ryh­män jä­se­niä ovat reh­to­ri, ter­vey­den­hoi­ta­ja, lu­ki­o­psy­ko­lo­gi, lukiokuraattori, opinto-oh­jaa­ja, erityisopettaja, ryh­män­oh­jaa­ja  ja tar­vit­ta­es­sa ky­sei­sen opis­ke­li­jan ai­neen­o­pet­ta­ja. Koko opis­ke­lu­huol­to­ryh­mä ko­koon­tuu suunnittelemaan toimintaa noin ker­ran kuu­kau­des­sa. Yksilökohtaisia palavereja yksittäisen opiskelijan asiasta pidetään tarpeen mukaan. Koulukiusaamistapauksissa opis­ke­li­jan on vä­lit­tö­mäs­ti otet­ta­va yh­teys reh­to­riin tai ryh­män­oh­jaa­jaan.

Opinto-ohjaus

Oh­jaus­ta an­ne­taan lu­ki­os­sa opinto-oh­jaus­tun­neil­la, pien­ryh­mä­oh­jauk­se­na ja hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sis­sa. Opinto-oh­jaa­ja avus­taa opis­ke­li­jaa hen­ki­lö­koh­tai­sen opin­to­suun­ni­tel­man laa­din­nas­sa ja te­kee tar­vit­ta­es­sa muu­tok­set. Opinto-oh­jaa­ja aut­taa opis­ke­li­jaa myös muis­sa opin­toi­hin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa, esim. an­taa tie­toa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta ja neu­voo opis­ke­li­jaa yo-kir­joi­tuk­siin kuu­lu­vis­sa asi­ois­sa sekä aut­taa opis­ke­li­jaa ura­va­lin­nas­sa ja jat­ko-opin­to­pai­kan löy­ty­mi­ses­sä.

Opiskeluterveydenhuolto (PHHYKY)

Opiskeluterveydenhuolto on opis­ke­li­jan työ­ter­veys­huol­toa ja sen ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­jan ter­veyt­tä, hy­vin­voin­tia ja opis­ke­lu­ky­kyä. Ter­vey­den­hoi­ta­jan puo­leen voit kään­tyä esim. poh­ties­sa­si ter­veyt­tä, sai­raut­ta, nuo­ruut­ta, ih­mis­suh­tei­ta, mie­li­alaa, seu­rus­te­lua, ras­kau­den­eh­käi­syä jne. tai ha­lu­tes­sa­si tar­kas­tut­taa esim. kas­vu­si, ryh­ti­si, nä­kö­si, ve­ren­pai­nee­si tai hemo­glo­bii­ni­si. Ter­vey­den­hoi­ta­jan pal­ve­lut ovat mak­sut­to­mia. Lu­ki­om­me ter­vey­den­hoi­ta­ja­na toi­mii Riitta Tommola puh: 044 416 3081(ma-pe klo 8-9), sähköposti riitta.tommola@phhyky.fi Opiskeluterveydenhuolto si­jait­see osoitteessa Lahden kaupunginsairaala, Harjukatu 48, Masto, 5. krs. Ajan­va­raus opiskeluterveydenhuollon palveluneuvonnasta puh:044 4163658 (myös takaisinsoittopalvelu) tai  säh­kö­pos­tit­se (Wil­ma-viestillä tai riitta.tommola@phhyky.fi ). Ajan­va­raus­ta var­ten tar­vi­taan ajanvarauksen syy, ni­me­si, kou­lu­si. Opiskeluterveydenhuollossa on terveydenhoitajan päivystysvastaanotto il­man ajan­va­raus­ta ma-pe klo 8.00-9.00. Muuten vastaanotot vain ajanvarauksella.

Lu­ki­on 1. vuo­den ai­ka­na ter­vey­den­hoi­ta­ja kut­suu 1. vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jois­ta ty­töt ja ulko­kun­ta­lai­set po­jat ter­veys­ta­paa­mi­seen. Heille varataan terveystarkastuksen perusteella  tarvittaessa aika  lää­kä­rin­tar­kas­tukseen. Lah­te­lai­set po­jat va­raa­vat itse ajan terveystarkastukseen lu­ki­o­ter­vey­den­hoi­ta­jal­le saa­tu­aan Puo­lus­tus­voi­mien kut­sun­ta­i­käi­siä kos­ke­van pos­tin ko­tiin, pääsääntöisesti toisena opiskeluvuonna. Heil­lä on tuol­loin yh­dis­tet­ty kut­sun­ta­tar­kas­tus ja lu­ki­o­lai­sen ter­veys­ta­paa­mi­nen (ter­vey­den­hoi­ta­ja ja lää­kä­ri). Ha­lu­tes­saan opis­ke­li­ja voi itse va­ra­ta ajan ter­vey­den­hoi­ta­jan vas­taan­o­tol­le mil­lä vuo­si­kurs­sil­la ta­han­sa.

Kou­lu­tapa­tur­mis­sa opet­ta­ja tai koulun kanslia huo­leh­tii ensi­avun an­ta­mi­ses­ta ja/tai hoi­toon oh­jaa­mi­ses­ta.(wilmassa on toimintaohje koulutapaturma asioista) .Lää­kä­ri­pal­ve­lut saat omal­ta lähiklinikaltasi. Sai­raus­ta­pauk­sis­sa opis­ke­li­ja oh­ja­taan opet­ta­jan ar­vi­on pe­rus­teel­la ko­tiin, opiskelu­ter­vey­den­huol­toon tai omal­le ter­veys­a­se­mal­le. Lahtelaisille on lähiklinikoilla sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta ma-to klo 8-15.00 ja pe klo 8-14, sieltä ohjataan tarvittaessa päivystävälle lääkärille. Muuten ajanvaraus lähiklinikoille Terveysneuvosta puh. (03 4108 9420)  klo 7.30-16.00 Iltaisin ja viikonloppuisin lääkäripäivystys on Akuutti24: ssä ( Päijät-Hämeen Keskussairaala) P. 03 819 2385. Vakavissa tilanteissa päivystys ympäri vuorokauden Akuutti24:ssä.

Terveyskeskuksen ja opiskeluterveydenhuollon lää­kä­rin an­ta­mas­ta sai­raan­hoi­dol­li­ses­ta pal­ve­lus­ta pe­ri­tään yli 18-vuotiaalta voi­mas­sa ole­va ter­veys­kes­kus­mak­su. Mak­su pe­ri­tään enin­tään kol­me ker­taa ka­len­te­ri­vuo­des­sa sa­mas­sa ter­veys­kes­kuk­ses­sa teh­dyis­tä käyn­neis­tä. Pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta, käyt­tä­mät­tä jä­te­tys­tä lää­kä­rin­vas­taan­otto­a­jas­ta pe­ri­tään yli 15-vuotiailta voi­mas­sa ole­va pe­ruu­tus­mak­su. Ter­veys­tar­kas­tuk­set ja ras­kau­den eh­käi­sy­a­si­oi­den hoi­to­käyn­nit lää­kä­ril­lä ovat mak­sut­to­mia. Lää­kä­rin­to­dis­tus­ten kir­joit­ta­mi­nen esim. ajo­kort­tia tai vaih­to-op­pi­las­hake­mus­ta var­ten ei kuu­lu opiskelu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin. Nuo­ri­son ter­veys­to­dis­tus, joka on kir­joi­tet­tu ylä­as­teen lää­kä­rin­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä, on voi­mas­sa yleen­sä 5 vuot­ta ja kel­paa siis lää­kä­rin­to­dis­tuk­sek­si ajet­ta­es­sa hen­ki­lö­auto­kort­tia. Lukiossa eri­tyis­ruo­ka­va­li­ot opiskelija sopii itse kou­lun keit­ti­ön kans­sa.

Lukiopsykologi

Lukiopsykologilta voit hakea apua jaksamiseen ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tapaamisten kesto on 45–60 min ja käyntikertoja on yleensä 2-5. Työskentely on prosessinomaista, yhdessä asioita tarkastelevaa ja ratkaisuja etsivää. Tarpeen mukaan psykologi voi ohjata jatkotutkimuksiin tai muiden palveluiden piiriin.

Lukiopsykologi tarjoaa tukea näissä asioissa

  • Opiskeluvaikeudet (oppiminen, motivaatio)
  • Tunne-elämään liittyvät asiat (esim. stressi, uupumus, masentuneisuus, ahdistuneisuus, opiskelua haittaava jännitys)
  • Kuormittavat elämäntilanteet/ kriisit

Voit varata ajan kuraattorin, terveydenhoitajan tai opettajan välityksellä, tai suoraan itse wilman kautta. Kiireellisessä tilanteessa yhteydenotto puhelimitse/tekstiviestillä. Tapaamiset Aikuiskoulutuskeskuksella, os. Kirkkokatu 16, 3.kerros.

Noora Streng, p. 050 383 6509, noora.streng@lahti.fi

Lukiokuraattori Kuraattori K-15

Lukiokuraattorilta voit hakea tukea opiskelukykyä kuormittaviin elämäntilanteisiin. Hänen kanssaan voit keskustella sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä haasteista sekä erilaisista elämänmuutoksista. Olet tervetullut keskustelemaan myös, jos itsenäistyminen ja taloudelliset asiat mietityttävät. Kuraattorin pääasiallisimmat työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä opiskelijan vanhempiin ja myös ohjaa muiden palvelujen piiriin. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Kuraattoriin kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi silloin kun

  • omassa elämänhallinnassa on pulmia tai asioita, jotka mietityttävät
  • on vaikeuksia kotona, ristiriitoja vanhempien tai sisarusten kanssa
  • on ongelmia kaverisuhteissa, parisuhteissa
  • on vaikeuksia sopeutua ryhmään, on ulkopuolinen tai yksinäinen olo
  • tarvitsee tietoa asumiseen, toimeentuloon ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa
  • haluaa kuuntelijaa ja aikuisen tukea

Voit varata ajan kuraattorille wilman kautta tai puhelimitse (soitto, tekstiviesti, WhatsApp). Ku­raat­to­ri on ta­vat­ta­vis­sa Kannaksen lukiolla (pohjakerros, luokka 010, yleensä ma-ke) ja vastapäätä Tiirismaan lukiolla (3. krs, yleensä to-pe)

Miia Heinonen, p. 044 416 4194

Hammashoito

Ham­mas­hoi­to on il­mais­ta alle 18-vuotiaille koti­kun­nas­saan, 18 vuot­ta täyt­tä­neet voi­vat ha­keu­tua jo­noon ja heil­tä pe­ri­tään ham­mas­hoi­to­mak­sut. Lah­te­lais­ten ajan­va­raus ma-pe klo 8-15.00, puh. 03 818 4911 tai säh­kö­pos­til­la: www.lah­ti­ham­mas.fi. Ham­mas­lää­kä­ri­päi­vys­tys on Akuutti24:ssä (Päijät-Hä­meen Kes­kus­sai­raa­la) p. 03 8192385.

Tartuntataudit

Kaup­pa­katu 14, 4 krs puh: 03 818 4570