Säännöt

Koulun alue

Kou­lun alue on Kan­nak­sen lu­ki­on ra­ken­nuk­set ja tont­ti, joka on ym­pä­röi­ty ai­dal­la.

Käyttäytyminen

Opis­ke­li­jan on suo­ri­tet­ta­va teh­tä­vän­sä tun­nol­li­ses­ti ja käyt­täy­dyt­tä­vä asi­al­li­ses­ti. (Lu­ki­o­laki § 25)

Kou­lus­sam­me nou­da­te­taan hy­viä ta­po­ja. Oppi­tun­neil­le ja mui­hin ti­lai­suuk­siin opis­ke­li­ja saa­puu oi­ke­aan ai­kaan ja asi­an­mu­kai­ses­ti va­rus­tet­tu­na. Oppi­tun­tien ai­ka­na val­lit­see työ­rau­ha. Häi­rit­si­jä voi­daan pois­taa vä­lit­tö­mäs­ti luo­kas­ta. Kou­lus­sa on nau­hoit­ta­vat val­von­ta­ka­me­rat.

Koulukiusaaminen

Kan­nak­ses­sa on hyvä ilma­pii­ri ja kiu­saa­mi­nen on vä­häis­tä. Jo­kai­nen on vas­tuus­sa sii­tä, että Kan­nak­ses­sa on hyvä olla. Kaik­kiin il­me­ne­viin ta­pauk­siin suh­tau­du­taan va­ka­vas­ti. Kiu­saa­mis­ta ko­ke­neen opis­ke­li­jan on otet­ta­va yh­teys ter­vey­den­hoi­ta­jaan, reh­to­riin tai opet­ta­jaan mie­lui­ten heti ta­pauk­sen jäl­keen.

Tupakointi ja päihdeaineet

Tu­pa­koin­ti ja nuuskan käyttö kou­lun alu­eel­la ja sen edus­tal­la on tu­pak­ka­lain mu­kai­ses­ti kiel­let­ty. Kou­lun alu­eel­la, kou­lun edus­tal­la ja kou­lun ti­lai­suuk­sis­sa opis­ke­li­ja ei saa pi­tää hal­lus­saan huu­maa­via ai­nei­ta tai al­ko­ho­lia eikä esiin­tyä nii­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na. Päih­ty­neen opis­ke­li­jan ko­tiin ote­taan yh­teyt­tä.

Liikenneturvallisuus

Ajo­neu­vol­la tai pyö­räl­lä liik­ku­jien on nou­da­tet­ta­va eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta kou­lun piha-alu­eel­la. Pyö­rät ja mo­pot py­sä­köi­dään niil­le va­ra­tuil­le pai­koil­le, au­tot pää­sään­töi­ses­ti kou­lu­a­lu­een ulko­puo­lel­le. Lii­ken­ne­mer­keil­lä on osoi­tet­tu hen­ki­lö­kun­nal­le ja vie­rai­li­joil­le va­ra­tut park­ki­pai­kat. Au­to­jen py­sä­köi­mi­seen kou­lu­a­lu­eel­le on ha­et­ta­va py­sä­köin­ti­lupa apu­lais­reh­to­ril­ta. Opis­ke­li­jat ei­vät saa edes ti­la­päi­ses­ti käyt­tää hen­ki­lö­kun­nal­le ja vie­rail­le va­rat­tu­ja paik­ko­ja. Vir­heel­li­ses­tä py­sä­köin­nis­tä voi seu­ra­ta py­sä­köin­ti­vir­he­mak­su. Kou­lun por­teil­la ja kou­lun edus­tan jal­ka­käy­tä­väl­lä on pi­det­tä­vä kul­ku­väy­lät va­pai­na.

Kanslia, todistukset ja lausunnot

Kans­lia-aika opis­ke­li­joil­le klo 9.30 – 11.30. Opis­ke­li­ja­to­dis­tuk­sen saa pyy­det­tä­es­sä kou­lu­sih­tee­reil­tä tai reh­to­ril­ta kans­lia-ai­ka­na.

Lau­sun­to­ja ja suo­si­tuk­sia opis­ke­li­jois­ta pyy­det­tä­es­sä on etu­kä­teen ky­syt­tä­vä lau­sun­non tai suo­si­tuk­sen an­ta­jan lupa ni­men­sä käyt­töön ja va­rau­dut­ta­va suo­rit­ta­maan koh­tuul­li­nen kor­vaus. Oppi­lai­tos tai opet­ta­ja ei anna lau­sun­to­ja tai suo­si­tuk­sia, joi­den saa­mi­ses­ta ei ole etu­kä­teen so­vit­tu. (Huom. eten­kin ulko­mail­le opis­ke­le­maan tai töi­hin ai­ko­vat) Vaih­to-op­pi­laak­si ai­ko­van on käy­tä­vä neu­vot­te­le­mas­sa reh­to­rin kans­sa
lo­mak­keen täy­tös­tä.

Opettajien ja opinto-ohjaajien tavoittaminen

Opet­ta­jat ta­voi­te­taan par­hai­ten ope­tus­luo­kas­ta väli­tun­nin al­ka­es­sa tai oppi­tun­nin alus­sa, ei opet­ta­jain­huo­nees­ta. Yh­teyt­tä voit ot­taa myös Wil­ma-vies­tin vä­li­tyk­sel­lä. Opinto-oh­jaa­jien vas­taan­otto­ajat ovat il­moitus­tau­lul­la. Opinto-oh­jaa­jiin saa myös yh­tey­den jät­tä­mäl­lä soit­to­pyyn­nön pu­he­lin­vas­taa­jaan.

Ryhmänohjaustuokio

Ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­ot ovat pa­kol­li­sia. Täl­löin hoi­de­taan tie­dot­ta­mi­nen tu­le­vis­ta ta­pah­tu­mis­ta, ku­ten juh­lis­ta ja kurs­si­va­lin­nois­ta, sekä teh­dään eri tar­koi­tuk­siin vaa­dit­tu­ja ky­se­ly­jä. Tuo­ki­ois­sa on myös ti­lai­suus ryh­män­oh­jaa­jan ja opis­ke­li­joi­den koh­taa­mi­seen. Ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­oi­hin ja kou­lun yh­tei­seen toi­min­taan osal­lis­tu­mi­ses­ta opis­ke­li­ja saa ryhmänohjauskurssin (OP7) suo­ri­tus­mer­kin­nän. Mi­kä­li opis­ke­li­ja lai­min­lyö osal­lis­tu­mi­sen, mer­kin­tää ei saa.