Taloudellista tukea opintoihin

Lukion koulumatkatuki

Kou­lu­mat­ka­tu­kea voi saa­da päi­vä­lu­ki­on opis­ke­li­ja, jon­ka yh­den­suun­tai­nen kou­lu­mat­ka on opis­ke­li­jan asun­nol­ta oppi­lai­tok­seen vä­hin­tään 10 km. Kou­lu­mat­kan kus­tan­nuk­sien on yli­tet­tä­vä 54,00€ / kk. Opis­ke­li­ja mak­saa itse aina vä­hin­tään 43€ / kk. Lisä­tie­to­ja voi ky­syä kou­lu­sih­tee­reil­tä tai Ke­las­ta. (http://www.kela.fi/)

Opintotuki

Opin­to­tu­kea voi­daan myön­tää oppi­lai­tok­seen hy­väk­sy­tyl­le opis­ke­li­jal­le, joka on ta­lou­del­li­sen tuen tar­pees­sa. Opis­ke­lun on ol­ta­va pää­toi­mis­ta ja sen on edet­tä­vä ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. Lu­kio-opis­ke­lu kat­so­taan pää­toi­mi­sek­si, kun se on laa­juu­del­taan vä­hin­tään 75 kurs­sia. Yk­sit­täi­sen luku­kau­den ai­ka­na opis­ke­lu kat­so­taan pää­toi­mi­sek­si, jos opis­ke­li­ja osal­lis­tuu sen ai­ka­na vä­hin­tään kym­me­nel­le kurs­sil­le. Opin­to­tu­kea myön­ne­tään lu­ki­o­lai­sel­le myös sel­lai­se­na luku­kau­te­na, jol­loin hän osal­lis­tuu yli­op­pi­las­tut­kin­toon vä­hin­tään kah­des­sa ai­nees­sa. Opin­to­jen on myös kes­tet­tä­vä yhtä­jak­soi­ses­ti vä­hin­tään kah­dek­san viik­koa. Opin­to­tuki voi­daan myön­tää sitä kuu­kaut­ta seu­raa­van kuu­kau­den alus­ta, jona ha­ki­ja täyt­tää 17 vuot­ta. Opin­to­tuen haku­lo­mak­keen voi täyttää sähköisesti Kelan verkkosivuilla tai hakea Kelan toimistosta. Hakemukset toimitetaan aina Ke­laan. Ai­kuis­lu­ki­os­sa eli ilta­lu­ki­os­sa opis­ke­lua ei kat­so­ta pää­toi­mi­sek­si, jo­ten ai­kuis­lu­ki­on opis­ke­li­jat ei­vät saa opin­to­so­si­aa­li­sia etuuk­sia.

Opin­to­tuki koos­tuu opin­to­ra­has­ta, asu­mis­li­säs­tä ja opin­to­lai­nan val­ti­on­ta­kauk­ses­ta. Opin­to­raha ja asu­mis­lisä ovat val­ti­on ra­hoit­ta­mia avus­tuk­sia, jot­ka mak­se­taan kuu­kau­sit­tain opis­ke­li­jan pank­ki­ti­lil­le. Opin­to­raha on ve­ron­a­lais­ta tu­loa. Opin­to­ra­han ja asu­mis­li­sän saan­tiin vai­kut­ta­vat opis­ke­li­jan ja hä­nen van­hem­pien­sa tu­lot sekä mah­dol­li­sen avio/avo­puo­li­son tu­lot. Opin­to­so­si­aa­lis­ta tu­kea ei mak­se­ta kesä­kuu­kau­sil­ta. Opin­to­lai­na on val­ti­on ta­kaa­ma lai­na, joka mak­se­taan pan­kil­le ta­kai­sin opin­to­jen pää­tyt­tyä. Maksuhäiriö ei estä opintolainan valtiontakauksen myöntämistä, mutta jos opiskelijan aiempi opintolaina on Kelan perittävänä, uutta lainatakausta ei myönnetä. Lainatakaus voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin myöntää perittävänä olevasta opintolainasta huolimatta. Kela tiedottaa tästä hylkäyspäätöksen yhteydessä lisää.

Tie­to­ja opin­to­tu­es­ta saat opin­to­tuki­e­sit­tees­tä, kans­li­as­ta, opinto-oh­jaa­jal­ta tai suo­raan kan­san­e­lä­ke­lai­tok­sel­ta (Lah­den toi­mis­ton puh. 020 635 1400, http://www.kela.fi/). Opin­to­so­si­aa­lis­ten etu­jen ha­ke­mi­nen on opis­ke­li­jan omal­la vas­tuul­la.

Opiskelija-asunnot

Op­pi­las­talo Oy, Borupinraitti 4, 15140 LAH­TI, puh. (03) 882 310 tai www.soa.fi (kat­taa suu­rim­mat paik­ka­kun­nat)