Taloudellista tukea opintoihin

Lukion koulumatkatuki

Kou­lu­mat­ka­tu­kea voi saa­da päi­vä­lu­ki­on opis­ke­li­ja, jon­ka yh­den­suun­tai­nen kou­lu­mat­ka on opis­ke­li­jan asun­nol­ta oppi­lai­tok­seen vä­hin­tään 10 km. Kou­lu­mat­kan kus­tan­nuk­sien on yli­tet­tä­vä 54,00€ / kk. Opis­ke­li­ja mak­saa itse aina vä­hin­tään 43€ / kk. Lisä­tie­to­ja koulumatkatuesta saa osoitteesta www.kela.fi.

Opintotuki

Opin­to­tu­kea voi­daan myön­tää oppi­lai­tok­seen hy­väk­sy­tyl­le opis­ke­li­jal­le, joka on ta­lou­del­li­sen tuen tar­pees­sa. Opis­ke­lun on ol­ta­va pää­toi­mis­ta, ja sen on edet­tä­vä ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. Lu­kio-opis­ke­lu kat­so­taan pää­toi­mi­sek­si, kun se on laa­juu­del­taan vä­hin­tään 75 kurs­sia. Yk­sit­täi­sen luku­kau­den ai­ka­na opis­ke­lu kat­so­taan pää­toi­mi­sek­si, jos opis­ke­li­ja osal­lis­tuu sen ai­ka­na vä­hin­tään 10 kurs­sil­le. Opin­to­tu­kea myön­ne­tään lu­ki­o­lai­sel­le myös sel­lai­se­na luku­kau­te­na, jol­loin hän osal­lis­tuu yli­op­pi­las­tut­kin­toon vä­hin­tään kah­des­sa ai­nees­sa. Opin­to­jen on myös kes­tet­tä­vä yhtä­jak­soi­ses­ti vä­hin­tään kah­dek­san viik­koa. Opin­to­tuki voi­daan myön­tää sitä kuu­kaut­ta seu­raa­van kuu­kau­den alus­ta, jona ha­ki­ja täyt­tää 17 vuot­ta. Opin­to­tuen haku­lo­mak­keen voi täyttää sähköisesti Kelan verkkosivuilla tai hakea Kelan toimistosta. Hakemukset toimitetaan aina Ke­laan. Ai­kuis­lu­ki­os­sa eli ilta­lu­ki­os­sa opis­ke­lua ei kat­so­ta pää­toi­mi­sek­si, jo­ten ai­kuis­lu­ki­on opis­ke­li­jat ei­vät saa opin­to­so­si­aa­li­sia etuuk­sia.

Lisätie­to­ja opin­to­tu­es­ta saa osoitteesta www.kela.fi. Opin­to­so­si­aa­lis­ten etu­jen ha­ke­mi­nen on opis­ke­li­jan omal­la vas­tuul­la.

Opiskelija-asunnot

Op­iskelija-asumisesta saa tietoa osoitteista www.lahdentalot.fi sekä www.soa.fi.