Uusinnat

Mi­kä­li opis­ke­li­ja on koepäivänä poissa tai hän saa kurs­sis­ta hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4) tai kurs­sin suo­ri­tus muu­toin hy­lä­tään, opis­ke­li­jal­le an­ne­taan mah­dol­li­suus uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun yh­den ker­ran. Jos opiskelija on ollut koepäivänä poissa, hänen on osallistuttava heti seuraavaan uusintakoetilaisuuteen. Vain opettajan kanssa erikseen sopimalla uusintakokeen tekemistä voi lykätä. Arvosanaa 4 voi yrittää korottaa uusintakokeeseen osallistumalla ilman aikarajaa.

Uu­sin­ta­koe­ti­lai­suus jär­jes­te­tään kun­kin jak­son jäl­keen. 5. jak­son uu­sin­ta­koe­ti­lai­suus on kesä­lo­man jäl­keen elo­kuus­sa. Yh­des­sä uu­sin­ta­kuu­lus­te­lus­sa voi teh­dä yhden kokeen. Koe­aika on 2 h 45 min. Jos opis­ke­li­ja jät­tää saa­pu­mat­ta uu­sin­ta­ko­kee­seen, jo­hon on il­moit­tau­tu­nut, hän me­net­tää uu­sin­ta­oi­keu­den. Poik­keuk­sen muo­dos­taa en­nak­koon il­moi­tet­tu (esim. opet­ta­jal­le Wil­man kaut­ta) ja luo­tet­ta­vas­ti osoi­tet­tu sai­raus­pois­sa­olo. Uu­sin­ta­koe­ti­lai­suu­des­sa voi suo­rit­taa myös esim. sai­rau­den ta­kia räs­tiin jää­nei­tä ko­kei­ta. Uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­du­taan säh­köi­ses­ti mää­rä­ai­ka­na.

Opis­ke­li­jal­la on uu­sin­ta­oi­keus vain kurs­sei­hin, jois­ta hän on saa­nut hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4/H). Hy­väk­syt­tä­väs­ti ar­vos­tel­lun kurs­sin voi uu­sia vain käy­mäl­lä sen uu­des­taan, mikäli ryhmissä on tilaa. Myös hy­lät­tyä kurs­si­arvo­sa­naa voi yrit­tää ko­rot­taa myös käy­mäl­lä kurs­sin uu­del­leen, mikäli ryhmissä on tilaa.

Uu­sin­ta­oi­keus ei kos­ke vil­pin tai kes­ken jät­tä­mi­sen ta­kia hy­lät­tyä kurs­sia. Tyh­jä koe­pa­pe­ri ei oi­keu­ta uu­sin­taan.