2016 Opetussuunnitelman mukaiset kurssit

Tämä on lu­et­te­lo Kan­nak­sen lu­ki­on kurs­seis­ta. Uusi lukion opetussuunnitelma astui voimaan syksyllä 2016. Vanhempaan opetussuunnitelmaan pääset tästä.

 • 1. Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  ÄI1 Teks­tit ja vuo­ro­vai­ku­tus

  Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.

  ÄI2 Kie­li, kir­jal­li­suus ja iden­ti­teet­ti

  Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

  ÄI3 Kir­jal­li­suu­den kei­no­ja ja tul­kin­taa

  Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

  ÄI4 Teks­tit ja vai­kut­ta­mi­nen

  Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

  ÄI5 Teks­ti ja kon­teks­ti

  Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

  ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset

  Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta.

  Valtakunnalliset syventävät:
  ÄI7 Puhe­- ja vuorovaikutustaitojen sy­ven­tä­mi­nen

  Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen.

  ÄI8 Kirjoittamistai­to­jen sy­ven­tä­mi­nen

  Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.

  ÄI9 Lukutaitojen syventäminen

  Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen.

  Koulukohtaiset:
  ÄI10 Median lukiodiplomi

  Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Median lukiodiplomi on portfolion ja mediaesityksen muodostama kokonaisuus.

  ÄI11 Kielenhuollon kurssi

  Keskeiset sisällöt – Kieliopin peruskäsitteiden kertausta ja kielenhuollon sekä oikeinkirjoituksen harjoituksia.

  ÄI12 Kir­jal­li­suus­diplomikurssi

  Keskeiset sisällöt: Luetaan kaunokirjallisia teoksia erillisen ohjeen mukaisesti. Kirjalista ja ohjeet ovat Lahden kaupunginkirjaston nettisivuilla. Diplomi suoritetaan omassa tahdissa lukio-opintojen aikana opettajan kanssa yhdessä sovitulla tavalla.

  ÄI13 Mediakurssi

  Keskeiset sisällöt – Kurssilla tutustutaan käytännössä eri medioihin (esim. printti, radio, video) opiskelijoiden oman tekemisen myötä. Tavoitteena on saada kurssitöitä julkaistua – myös koulun ulkopuolella. Pyritään yhteistyöhön paikallisten medioiden kanssa.

  ÄI14 Luovan kirjoittamisen kurs­si

  Keskeiset sisällöt – Opiskelija tutustuu sanataiteen tuottamiseen ja kirjalliseen itseilmaisuun.

 • 2. Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2)

  Valtakunnalliset pakolliset:

  S201 Teks­tit ja vuo­ro­vai­ku­tus

  Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Hän osaa käyttää luontevasti ja monipuolisesti suomen kielen keskeisiä rakenteita.

  S202 Kie­li, kir­jal­li­suus ja iden­ti­teet­ti

  Opiskelijan käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

  S203  Kir­jal­li­suu­den kei­no­ja ja tul­kin­taa

  Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä monipuolistuu. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

  S204 Teks­tit ja vai­kut­ta­mi­nen

  Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden kieltä ja vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

  S205  Teks­ti ja kon­teks­ti

  Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden piirteitä ja konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

  S206 Nykykulttuuri ja kertomukset

  Opiskelija oppii tarkastelemaan suomalaista nykykulttuuria ja ilmiöitä. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutuksesta. Opiskelija vahvistaa suomen kielen taitoaan teksteillä ja tehtävillä.

  Valtakunnalliset syventävät:
  S207 Puhe­- ja vuorovaikutustaitojen sy­ven­tä­mi­nen

  Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, muuttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

  S208 Kirjoittamistai­to­jen sy­ven­tä­mi­nen

  Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaiseen kulttuuriin, median aiheisiin sekä kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun eri tavoin.

  S209 Lukutaitojen syventäminen

  Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee.

 • 3. Englanti A (ENA)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  ENA01 Englannin kieli ja maailmani

  Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

  ENA02 Ihminen verkostoissa

  Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä

  Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.

  ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

  Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

  ENA05 Tiede ja tulevaisuus

  Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

  ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

  Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

  Valtakunnalliset syventävät:
  ENA07 Kestävä elämäntapa

  Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

  ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen

  Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Koulukohtaiset:
  ENA09 Kohti ylioppilaskirjoituksia

  ENA09 on pitkän englannin yo-kokeeseen valmentava kurssi, jolla harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita, erityisesti kielioppia ja rakenteita. Kurssin aikana saatetaan pitää pieniä kokeita. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskelemalla.

  ENA10 Perusta vahvaksi

  Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan perussanastoa ja keskeisiä rakenteita. Kurssilla tutustutaan erilaisiin opiskelutekniikoihin. Kurssin aikana voidaan pitää pieniä kokeita. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskelemalla.

  ENA11 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

  Keskeiset sisällöt ENA11 on pitkän englannin yo-kokeeseen valmentava kurssi, jolla harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita, erityisesti sanaston laajentamista. Kurssin aikana saatetaan pitää pieniä kokeita. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskelemalla.

 • 4. Ruotsi, toinen kotimainen kieli B1 (RUB)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  RUB101 Kieli ja maailmani

  Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita ruotsin kielen opiskelulle ja etsitään autenttisia ruotsinkielisiä kielenkäyttöympäristöjä sekä keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja kielenkäyttötarpeisiin.

  RUB102 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

  Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen pohjoismaisessa kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  RUB103 Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiirinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat sekä luova toiminta.

  RUB104 Monenlaiset elinympäristömme

  Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

  RUB105 Opiskelija- ja työelämää ruotsiksi

  Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa ruotsin kielellä myös muualla kuin Suomessa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

  Valtakunnalliset syventävät:
  RUB106 Viesti ja vaikuta puhuen

  Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  RUB107 Kestävä elämäntapa

  Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmista ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

  Koulukohtaiset:
  RUB108 Kohti ylioppilaskirjoituksia

  Abiturienttien kertauskurssi on tarkoitettu kaikille, jotka aikovat kirjoittaa ruotsin ylioppilaskirjoituksissa. Kurssilla kerrataan ruotsin kielen keskeisimpiä rakenteita ja sanastoa eri aloilta sekä tutustutaan ylioppilaskokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin (kirjoitus, kuuntelu, rakennekokeet, tiivistelmä, luetunymmärtäminen).

  RUB109 Perusta vahvaksi

  Johdantokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joille ruotsi on peruskoulussa tuottanut vaikeuksia tai jotka tuntevat tarvitsevansa muistin virkistämistä. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opiskeltuja asioita, perussanastoa ja keskeisiä rakenteita. Kurssin tavoitteena on saavuttaa sellainen taso, josta on helppo jatkaa pakollisten kurssien opiskelua. Kurssin voi käydä myös opintojen myöhemmässä vaiheessa, mikäli perusasioiden kertaus on tarpeen.

  RUB110 Kieliopin kertauskurssi

  Kerrataan lukion koko kielioppi

 • 5. Saksa B2 (SAB2)

  Valtakunnalliset syventävät:
  SAB201 Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

  SAB202 Monenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

  SAB203 Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  SAB204 Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  SAB205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  SAB206 Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  SAB207 Kansainvälinen toiminta

  Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

  SAB208 Viesti puhuen ja kirjoittaen

  Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Koulukohtaiset:
  SAB209 Kohti ylioppilaskirjoituksia

  AAbiturienttien kertauskurssi valmistaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin harjoituttamalla ylioppilaskokeen erilaisia tehtävätyyppejä (kirjoitus, kuuntelu, rakennekokeet, luetunymmärtäminen). Kurssilla harjoitellaan kielen keskeisimpiä rakenteita ja sanastoa eri aloilta sekä kerrataan ylioppilaskokeen vaatimaa kielioppia opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioiden ja kielitietoisuutta kasvattaen.

  SAB210 Saksan kielidiplomikurssi

  Kielidiplomi I on todistus saksan kielen taidosta haettaessa työ- tai harjoittelupaikkoja. Kokeessa on kirjallinen osuus (luetun ymmärtäminen ja kirjoitelma), kuullun ymmärtäminen ja suullinen osuus.

 • 6. Saksa B3 (SAB3)

  Valtakunnalliset syventävät:
  SAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

  SAB302 Matkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

  SAB303 Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

  SAB304 Monenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

  SAB305 Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  SAB306 Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  SAB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  SAB308 Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Koulukohtainen:
  SAB309 Kohti ylioppilastutkintoa

  Abiturienttien kertauskurssi valmistaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin harjoituttamalla ylioppilaskokeen erilaisia tehtävätyyppejä (kirjoitus, kuuntelu, rakennekokeet, luetunymmärtäminen). Kurssilla harjoitellaan kielen keskeisimpiä rakenteita ja sanastoa eri aloilta sekä kerrataan ylioppilaskokeen vaatimaa kielioppia opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioiden ja kielitietoisuutta kasvattaen.

 • 7. Ranska B2 (RAB2)

  Valtakunnalliset syventävät:
  RAB201 Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

  RAB202 Monenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

  RAB203 Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  RAB204 Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  RAB205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  RAB206 Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  RAB207 Kansainvälinen toiminta

  Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

  RAB208 Viesti puhuen ja kirjoittaen

  Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Koulukohtainen:
  RAB309 Kohti ylioppilastutkintoa

  Abiturienttien kertauskurssi valmistaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin harjoituttamalla ylioppilaskokeen erilaisia tehtävätyyppejä (kirjoitus, kuuntelu, rakennekokeet, luetunymmärtäminen). Kurssilla harjoitellaan kielen keskeisimpiä rakenteita ja sanastoa eri aloilta sekä kerrataan ylioppilaskokeen vaatimaa kielioppia opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioiden ja kielitietoisuutta kasvattaen.

 • 8. Ranska B3 (RAB3)

  Valtakunnalliset syventävät:
  RAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

  RAB302 Matkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

  RAB303 Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

  RAB304 Monenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

  RAB305 Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  RAB306 Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  RAB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  RAB308 Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Koulukohtainen:
  RAB309 Kohti ylioppilastutkintoa

  Abiturienttien kertauskurssi valmistaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin harjoituttamalla ylioppilaskokeen erilaisia tehtävätyyppejä (kirjoitus, kuuntelu, rakennekokeet, luetunymmärtäminen). Kurssilla harjoitellaan kielen keskeisimpiä rakenteita ja sanastoa eri aloilta sekä kerrataan ylioppilaskokeen vaatimaa kielioppia opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioiden ja kielitietoisuutta kasvattaen.

 • 9. Espanja B3 (EAB3)

  Valtakunnalliset syventävät:

  Valtakunnalliset syventävät:
  EAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

  EAB302 Matkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

  EAB303 Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

  EAB304 Monenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

  EAB305 Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  EAB306 Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  EAB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  EAB308 Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Koulukohtainen:
  EAB309 Kohti ylioppilastutkintoa

  Abiturienttien kertauskurssi valmistaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin harjoituttamalla ylioppilaskokeen erilaisia tehtävätyyppejä (kirjoitus, kuuntelu, rakennekokeet, luetunymmärtäminen). Kurssilla harjoitellaan kielen keskeisimpiä rakenteita ja sanastoa eri aloilta sekä kerrataan ylioppilaskokeen vaatimaa kielioppia opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioiden ja kielitietoisuutta kasvattaen.

   

 • 11. Matematiikan lyhyt oppimäärä (MAB)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt

  Keskeiset sisällöt – suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus – ongelmien muotoileminen yhtälöiksi – yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen – ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen – toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen.

  MAB03 Geometria

  Keskeiset sisällöt – kuvioiden yhdenmuotoisuus – suorakulmaisen kolmion trigonometria – Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause – kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen – geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa.

  MAB04 Matemaattisia malleja

  Keskeiset sisällöt – lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen – potenssiyhtälön ratkaiseminen – eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla – lukujonot matemaattisina malleina.

  MAB05 Tilastot ja todennäköisyys

  Keskeiset sisällöt – diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen – regression ja korrelaation käsitteet – havainto ja poikkeava havainto – ennusteiden tekeminen – kombinatoriikkaa – todennäköisyyden käsite – todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä.

  MAB06 Talousmatematiikka

  Keskeiset sisällöt – indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia – taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla.

  Valtakunnalliset syventävät:
  MAB07 Matemaattinen analyysi

  Keskeiset sisällöt – graafisia ja numeerisia menetelmiä – polynomifunktion derivaatta – polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen – polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä.

  MAB08 Tilastot ja todennäköisyys II

  Keskeiset sisällöt – normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet – toistokoe – binomijakauma – luottamusvälin käsite.

  Koulukohtaiset:
  MAB09 Kohti ylioppilastutkintoa

  Mahdollisia sisältöjä ovat – lausekkeet ja yhtälöt – geometria – lineaarinen ja eksponentiaalinen malli – derivaatta – prosenttilaskentaa.

  MAB11 Laskuharjoituskurssi

  Kurssin tavoitteena on vahvistaa lyhyen matematiikan perustaitojen hallintaa.

 • 12. Matematiikan pitkä oppimäärä (MAA)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  MAA02 Polynomifunktiot ja -yhtälöt

  Keskeiset sisällöt  – polynomien tulo ja perusbinomikaavat – 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen – 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin – polynomifunktio – polynomiyhtälöitä – polynomiepäyhtälön ratkaiseminen.

  MAA03 Geometria

  Keskeiset sisällöt – kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus – sini- ja kosinilause – ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria – kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen.

  MAA04 Vektorit

  Keskeiset sisällöt – vektoreiden perusominaisuudet – vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla – koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo – yhtälöryhmän ratkaiseminen – suorat ja tasot avaruudessa.

  MAA05 Analyyttinen geometria

  Keskeiset sisällöt – pistejoukon yhtälö – suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt – itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen – pisteen etäisyys suorasta.

  MAA06 Derivaatta

  Keskeiset sisällöt – rationaaliyhtälö ja epäyhtälö – funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta – polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen – polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen.

  MAA07 Trigonometriset funktiot

  Keskeiset sisällöt – suunnattu kulma ja radiaani – trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen – trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen – yhdistetyn funktion derivaatta – trigonometristen funktioiden derivaatat.

  MAA08 Juuri- ja logaritmifunktiot

  Keskeiset sisällöt – potenssien laskusäännöt – juurifunktiot ja -yhtälöt – eksponenttifunktiot ja -yhtälöt – logaritmifunktiot ja -yhtälöt – juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat.

  MAA09 Integraalilaskenta

  Keskeiset sisällöt – integraalifunktio – alkeisfunktioiden integraalifunktiot – määrätty integraali – pinta-alan ja tilavuuden laskeminen.

  MAA10 Todennäköisyys ja tilastot

  Keskeiset sisällöt – diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma – jakauman tunnusluvut – klassinen ja tilastollinen todennäköisyys – kombinatoriikka – todennäköisyyksien laskusäännöt – diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma – diskreetin jakauman odotusarvo – normaalijakauma.

  Valtakunnalliset syventävät:
  MAA11 Lukuteoria ja todistaminen

  Keskeiset sisällöt – konnektiivit ja totuusarvot – geometrinen todistaminen – suora, käänteinen ja ristiriitatodistus – induktiotodistus – kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö – Eukleideen algoritmi – alkuluvut ja Eratostheneen seula – aritmetiikan peruslause – kokonaislukujen kongruenssi.

  MAA12 Algoritmit matematiikassa

  Keskeiset sisällöt – iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä – polynomien jakoalgoritmi – polynomien jakoyhtälö – Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö.

  MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

  Keskeiset sisällöt – funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen – jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia – käänteisfunktio – kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta – funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä – epäoleelliset integraalit – lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa.

  Koulukohtaiset:
  MAA14 Kohti ylioppilastutkintoa

  Mahdollisia sisältöjä ovat – yhtälönratkaisu – derivaatta – integraalilaskenta ja sen sovellukset – geometria

  MAA15 Talousmatematiikka (MAB06)

  Kurssi on yhteinen matematiikan lyhyen oppimäärän samannimisen kurssin (MAB06) kanssa. Keskeiset sisällöt – indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia – taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla – prosenttikäsitteen syventäminen.

  MAA16 Ongelmanratkaisukurssi

  Keskeiset sisällöt Sanalliset tehtävät eri aihepiireistä, omien esimerkkien käyttö, funktioihin ja yhtälöihin liittyvien tietojen ja taitojen syventäminen. Sovellukset. Kurssin voi suorittaa missä vaiheessa opintoja tahansa (edellyttää kurssien MAY1 ja MAA2 sisältöjen hallintaa). Työtavoista sovitaan ryhmän kesken kurssin alussa.

  MAA17 Laskuharjoituskurssi 1

  Kursseihin MAY1 ja MAA2 liittyvien tehtävien ratkaiseminen.

  MAA18 Laskuharjoituskurssi 2

  Kursseihin MAA6, MAA7 ja MAA8 liittyvien tehtävien ratkaiseminen.

 • 13. Biologia (BI)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  BI01 Elämä ja evoluutio

  Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.

  BI02 Ekologia ja ympäristö

  Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.

  Valtakunnalliset syventävät:
  BI03 Solu ja perinnöllisyys

  Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.

  BI04 Ihmisen biologia

  Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

  BI05 Biologian sovellukset

  Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.

  Koulukohtaiset:
  BI06 Kohti ylioppilastutkintoa

  Keskeiset sisällöt – kurssilla kerrataan aihekokonaisuuksin keskeinen lukion biologian oppimäärä – kurssi on tarkoitettu ainereaaliin osallistujille

  BI08 Laborointikurssi

  Keskeiset sisällöt – kurssilla perehdytään biologian eri osa-alueisiin käyttäen kokeellisia työmenetelmiä – harjoitustöitä tehdään solubiologian, kasvi- ja eläinfysiologian, bioteknologian, mikrobiologian sekä anatomian alueelta

  BI09 Ympäristökasvatus

  Keskeiset sisällöt – ympäristötietoisuus ja kestävä elämäntapa, joka sisältää ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen, taloudellisen, esteettisen ja eettisen ympäristön – Opiskelu voi olla oppiainerajat ylittävää. Tarjolla on erilaisia suoritusmahdollisuuksia esim. etologinen tutkimus, kasvion keruu, sovitut avoimen yliopiston ja yliopiston opinnot ja opiskelija voi myös ehdottaa omaa aiheeseen liittyvää tutkimus- tai työideaa. Opinnot eivät tapahdu tietyn jakson aikana, vaan sovittuna ajanjaksona.

 • 14. Maantiede (GE)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  GE01 Maailma muutoksessa

  Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.

  Valtakunnalliset syventävät:
  GE02 Sininen planeetta

  Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

  GE03 Yhteinen maailma

  Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

  GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

  Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

  Koulukohtainen:
  GE05 Kohti ylioppilastutkintoa

  Keskeiset sisällöt – kurssilla kerrataan aihekokonaisuuksin keskeinen maantieteen oppimäärä – kurssi on tarkoitettu ainereaaliin osallistujille

  GE06 Lahtelaista maantiedettä

  Keskeiset sisällöt – kurssilla tutustutaan Lahden ja lähiseudun keskeisiin geomorfologisiin muodostumiin – kulttuurimaantieteellinen näkökulma alueen asutukseen – kurssi sisältää sekä maastotöitä että pienimuotoista projektityöskentelyä

 • 15. Fysiikka (FY)

  Valtakunnalliset pakollinen:
  FY01 Fysiikka luonnontieteenä

  Keskeiset sisällöt – fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä – tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen – voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt – tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa – tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi.

  Valtakunnalliset syventävät:
  FY2 Lämpö

  Keskeiset sisällöt – fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa – lämpö ja lämpötila – kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine – kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia – mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde – energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta – tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua.

  FY3 Sähkö

  Keskeiset sisällöt – fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa – sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki – yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait – sähköteho ja Joulen laki – kondensaattori, diodi ja LED komponentteina – sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä – sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen.

  FY4 Voima ja liike

  Keskeiset sisällöt – fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle – vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike – Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus – etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus – liikeyhtälö – momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa – liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset – liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki – mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet.

  FY5 Jaksollinen liike ja aallot

  Keskeiset sisällöt – fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa – tasainen ympyräliike – gravitaatiovuorovaikutus – harmoninen voima ja värähdysliike – aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen – aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot – ääni aaltoliikeilmiönä – mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen.

  FY6 Sähkömagnetismi

  Keskeiset sisällöt – fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa – magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä – varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä – sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki – generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla – sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio – tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen.

  FY7 Aine ja säteily

  Keskeiset sisällöt – näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen – energian kvantittuminen – sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit – aaltohiukkasdualismi – atomiytimen rakenne – ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi – radioaktiivisuus ja hajoamislaki – säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö – tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi.

  Koulukohtaiset:
  FY08 Kohti ylioppilastutkintoa

  Keskeiset sisällöt: Kurssien  FY1-FY7 keskeisimpien sisältöjen kertaus.

  FY09 Fysiikan laborointikurssi

  Keskeiset sisällöt: tehdään fysiikan pakolliseen ja syventäviin kursseihin liittyviä kokeellisia tutkimuksia. Harjoitellaan mittalaitteiden käyttöä ja mittaustulosten analysointia.Kurssilla käytetään ylioppilaskokeissa käytettäviä sähköisiä sovellusohjelmia. Laaditaan tutkimusraportteja tai työselostuksia. Pyritään tekemään opintoretki.

 • 16. Kemia (KE)

  Valtakunnalliset pakollinen:
  KE01 Kemiaa kaikkialla

  Herätellä ja syventää kiinnostusta kemiaa kohtaan.

  Valtakunnalliset syventävät:
  KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

  Opettaa käyttämään ja soveltamaan orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä käsitteitä.

  KE03 Reaktiot ja energia

  Ymmärtää reaktioyhtälön merkityksen teoriassa ja käytännössä.

  KE04 Materiaalit ja teknologia

  Perehdytään kemian merkitykseen teknologiassa ja yhteiskunnassa.

  K05 Reaktiot ja tasapaino

  Opitaan käyttämään laskennallisia ja graafisia malleja kemiallisen tasapainon käsittelyssä.

  Koulukohtaiset:
  KE06 Kohti ylioppilastutkintoa

  Keskeiset sisällöt – mahdollinen keskittyminen tiettyihin osa-alueisiin sovitaan kurssiin osallistuvien opiskelijoiden kanssa.

  KE07 Työkurssi

  Keskeiset sisällöt – Tutustutaan kemian työ- ja tutkimusmenetelmiin. – Tehdään johtopäätöksiä kokeellisten mittausten perusteella ja tutustutaan tietokonesovelluksiin. – Kurssiin voi liittyä myös vierailu korkeakouluasteen laboratorioihin tai yrityksiin.

 • 17. Evankelis-luterilainen uskonto (UE)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  UE01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta monimuotoisuutta erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta ja kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä. Keskeiset sisällöt katso OPS2015.

  UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskustelua ymmärtäen kristinuskon merkitystä, suuntauksia, tulkintatapoja ja niiden syntytaustaa. Keskeiset sisällöt katso OPS2015.

  Valtakunnalliset syventävät:
  UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää valmiuksia toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä tuntien Aasiassa syntyneitä uskontoja, luonnonuskontoja ja uusia uskonnollisia liikkeitä. Keskeiset sisällöt katso OPS2015.

  UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu monipuolisesti suomalaiseen uskontotilanteeseen saaden valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin ja toimien aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä. Keskeiset sisällöt katso OPS2015.

  UE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista tutkimusta erityisesti taiteen, arkkitehtuurin ja uskonnollisen symboliikan näkökulmasta. Opiskelija tutustuu niin muinaissuomalaiseen kulttuuriperintöön kuin populaarikulttuurinkin uskonnollisiin teemoihin. Keskeiset sisällöt katso OPS2015.

  UE06 Uskonnot ja media

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa saaden valmiuksia arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä esimerkiksi mediasisällön tuottamisen tai media-analyysin keinoin. Keskeiset sisällöt katso OPS2015.

  Koulukohtaiset:
  UE07Kohti ylioppilastutkintoa

  Kurssilla käydään läpi uskonnon ylioppilaskokeen erilaisia tehtävätyyppejä lukion kursseja samalla kerraten. Kurssilla ei enää kerrata “kaikesta kaikkea” vaan keskitytään kurssirajojen ylittävään kokoavaan kertaamiseen ja tietojen syventämiseen. Työtapoina käytetään esseiden kirjoittamista (jäsentely yms. harjoittelua), pari- ja ryhmätyötä, verkkotehtäviä ja pienempiä kirjallisia tehtäviä.

  UE08 Raamattu eilen ja tänään

  Tavoitteena on perehtyä Raamatun kirjojen monipuoliseen kokonaisuuteen. Keskeisenä sisältönä kurssilla on Raamatun kirjojen synty, tutkiminen ja tulkitseminen, ihminen ja Jumala Vanhassa testamentissa, Jeesus ja hänen opetuksensa sekä Paavali ja hänen kirjeensä.

 • 18. Islam (UI )

  UI01 Uskonto ilmiönä – islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä

  Keskeiset sisällöt – uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen – nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus – islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon synty, niiden yhteiset piirteet dialogin näkökulmasta sekä ajankohtaiset kohtaamiseen liittyvät kysymykset – islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon opillisia rakenteita, sisäisestä monimuotoisuudesta sekä yhteiskunnallisesta merkityksestä – islamin ja muslimien suhde juutalaisiin ja kristittyihin eri aikakausina – islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon pyhät kirjat ja tulkintojen moninaisuus sekä elämäntapa ja suhde yhteiskuntaan länsimaissa.

  UI02 Maailmanlaajuinen islam

  Keskeiset sisällöt – islamin opillinen perusta sekä shiialaisuuden ja sunnilaisuuden synty, erityispiirteet ja vaikutukset yhteiskuntiin eri puolilla maailmaa – islamin sisäinen monimuotoisuus – islamin asema ja kulttuurivaikutukset eri maanosissa – ajankohtaisia islamiin liittyviä kysymyksiä, poliittisen islamin vaikutus ja erilaisten islamilaisten liikkeiden pääpiirteet nykyaikana – uskontodialogi rauhaa rakentamassa – ihmisoikeusetiikka ja uskonnonvapaus eri yhteiskunnissa – erilaiset yhteiskunnalliset ratkaisut ja suhtautuminen muslimivähemmistöön länsimaissa.

  UI03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

  Keskeiset sisällöt – hindulainen maailmankuva, elämäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan – Intian nykypäivän uskonnollinen tilanne – jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet – buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin – Kiinan vanhan kansanuskon, taolaisuuden ja kungfutselaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan – Kiinan nykypäivän uskontotilanne – shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutus yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa – Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa – luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys – Intian ja Kaukoidän uskontojen asema ja vaikutus länsimaissa – uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä.

  UI04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

  Keskeiset sisällöt – Suomen uskonnollinen kenttä, uskonnollisuus Suomessa ja sekularisaatio – positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus – uskonto ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa: suhde yhteiskuntaan ja lainsäädäntöön sekä yhdenvertaisuus ja syrjintään liittyvät kysymykset – uskonnon merkitys ja näkyvyys yhteiskunnassa, politiikassa, työelämässä ja taloudessa – islamilaiset liikkeet Suomessa sekä islamilaiset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina – islamin monimuotoisuus yksilön, perheen ja yhteisön näkökulmasta – islamilainen tapakulttuuri ja sen muovautuminen Suomessa – muiden uskonnollisten yhteisöjen tapakulttuuri ja uskonnottomuus, uskonnoton tapakulttuuri sekä uskontokritiikki – uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa.

  UI05 Uskonto tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

  Keskeiset sisällöt – islamilaisen taiteen ja arkkitehtuurin perusteita – uskonnolliset teemat, symboliikka ja myytit eri taidemuodoissa sekä populaarikulttuurissa – islamin merkitys eri tieteenalojen kukoistukselle historiassa ja niiden vaikutus Eurooppaan – islamin vaikutus nykytaiteeseen – uskonnolliset kertomukset ja opilliset tulkinnat länsimaisessa kulttuurissa sekä niiden näkyvyys populaarikulttuurissa – uskonnollisten myyttien, symbolien ja teemojen näkyminen eri taidemuodoissa.

 • 19. Ortodoksinen uskonto (UO )

  Valtakunnalliset pakolliset:
  UO01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

  Keskeiset sisällöt – uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen – nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus – Lähi-idän monoteististen uskontojen yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet – pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa – Lähi-idän uskontojen vaikutus kulttuuriin ja arkeen Euroopassa – apostoli Paavalin lähetystyö Jerusalemista Eurooppaan – ensimmäiset kristilliset synodit – kristillisen kirkon jakaantuminen – katolinen kirkko ja protestantismin synty – Luther ja Pohjoismaat – vapaat kristilliset suunnat – uskonnottomuus.

  UO02 Ortodoksisuus maailmassa

  Keskeiset sisällöt – kristillisen kirkon laajeneminen – patriarkaatit ja paikalliskirkot – orientaaliset kirkot – askeesin ja luostarilaitoksen synty ja niiden yhteiskunnallinen merkitys – ortodoksinen oppi, etiikka ja antropologia synodien ja kirkon suurien opettajien kautta – ihmisen elämänkaari ja ortodoksisuus – ortodoksinen tapakulttuuri – Itä-Euroopan ortodoksisuus ja uusortodoksinen maailma – Suomen ortodoksinen kirkko ennen ja nyt – ekumenia ja uskontojen välinen vuorovaikutus.

  Valtakunnalliset syventävät:
  UO03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

  Keskeiset sisällöt – hindulaisuuden monimuotoisuus, maailmankuva ja elämäntapa sekä vaikutuksia Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan – Intian nykypäivän uskontotilanne – jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet – buddhalaisuuden opetukset, elämäntapa, suuntaukset ja vaikutuksia Aasian kulttuureihin ja yhteiskuntiin – Kiinan vanha kansanusko, kungfutselaisuus ja taolaisuus ja näiden vaikutuksia kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan – Kiinan nykypäivän uskontotilanne – shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa – Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa – luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet – uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä.

  UO04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

  Keskeiset sisällöt – suomalainen uskonnollisuus ennen ja nyt, uskonto ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa, sekularisaatio – uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan – uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina – uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa – uskonto ja lainsäädäntö, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset – uskonnon merkitys, näkyvyys ja oikeudet julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa – ortodoksiset järjestöt kolmannen sektorin toimijoina – uskonnot yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa Suomessa – uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa.

  UO05 Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa

  Keskeiset sisällöt – uskonnot, taide ja kulttuurin eri muodot – sakraalin ja uskonnollisen taiteen ero – ortodoksisen taiteen erityispiirteet: jumalanpalvelus, kirkkomusiikki, arkkitehtuuri, ikonitaide – uskontojen oppi taiteen keinoin: kuvataide, musiikki, rakennustaide ja draama.

  UO06 Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa

  Keskeiset sisällöt – uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa – uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa – uskontojen mediajulkisuus – median vaikutus uskontoilmiöihin, esimerkiksi asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki – uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi

 • 20. Muut uskonnot, elämänkatsomustieto (ET)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  ET01 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

  Kurssilla perehdytään siihen, mitkä asiat vaikuttavat ihmisten maailmankuvien muodostumiseen ja millaisiin tiedonlähteisiin on mielekästä luottaa omaa maailmankuvaa rakentaessaan.

  ET02 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

  Kurssilla pohditaan ihmiselämän keskeisiä valintoja ja mahdollisuuksiamme ohjata omaa elämäämme. Lisäksi käsitellään ihmisarvoon ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

  Valtakunnalliset syventävät:
  ET03 Yksilö ja yhteisö

  Kurssilla tarkastellaan yhteiskunnan ja siihen liittyvän talousjärjestelmän toimintaperiaatteita ja arvioidaan yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta. Tarkastelussa ovat myös mm. uskonnonvapauden keskeiset periaatteet.

  ET04 Kulttuurit katsomuksen muovaajina

  Kurssilla käsitellään kulttuurin merkitystä ja kulttuurien välisiä suhteita, erityisinä tarkastelun kohteina ovat suomalaisuus ja monikulttuurisuus.

  ET05 Katsomusten maailma

  Kurssilla tutustutaan uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden selittämiseen ja perusteluihin, perehdytään joihinkin uskontoihin ja muihin maailmankatsomuksiin ja niiden suhteisiin muihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

 • 21. Filosofia (FI)

  Valtakunnalliset pakollinen:
  FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun

  Opetellaan hahmottamaan filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, sekä filosofian historian kehitys pääpiirteissään. Kehitetään johdonmukaisen argumentaation ja päättelyn taitoja. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi kysymykset olemassaolon, vapauden ja tiedon luonteesta.

  FI02 Filosofinen etiikka

  Tutustutaan filosofiseen eettiseen ajatteluun. Keskeisinä tavoitteina on tarkastella omia moraalisia ratkaisuja ja niiden perusteita filosofisen etiikan välinein, tarjota valmiuksia osallistua eettiseen keskusteluun sekä oppia kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan.

  Valtakunnalliset syventävät:
  FI03 Yhteiskuntafilosofia

  Perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsiteisiin ja suuntauksiin. Tutustutaan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, rangaistusten, vallan ja omistamisen filosofisiin periaatteisiin. Käydään läpi joitakin poliittisen filosofian keskeisiä suuntauksia. Tarkastellaan lisäksi muutamia nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä.

  FI04 Tieto, tiede ja todellisuus

  Tutustutaan joihinkin käsityksiin todellisuuden ja ihmisen mielen luonteesta. Pyritään hahmottamaan, mitä merkitsevät totuus, tieto ja tietäminen niin filosofiassa, tieteessä kuin arkielämässäkin. Erityisesti selvitetään, mitkä ovat tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja ongelmat.

  Koulukohtaiset:
  FI06 Kohti ylioppilastutkintoa

  Valmistautuminen ylioppilastutkintoon

  FI07 Rohkene ajatella

  Kehitetään omakohtaista filosofista ajattelua ja argumentaatiotaitoja.

 • 22. Psykologia (PS)

  Valtakunnalliset pakollinen:
  PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

  Opiskelija saa perustiedot ihmisen toimintaan vaikuttavista biologisista, sosiaalisista ja psyykkisistä tekijöistä. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa soveltamaan psykologiaa hyvinvoinnin edistämiseen ja oppimisen taitojensa kehittämiseen. Lisäksi opiskelija syventyy yhteen valinnaiseen ihmisen toimintaan liittyvään ilmiöön harjoitellen tiedonhakua ja psykologista ajattelua ja argumentointia.

  Valtakunnalliset syventävät:
  PS02 Kehittyvä ihminen

  Opiskelija perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon.

  PS03 Tietoa käsittelevä ihminen

  Opiskelija perehtyy kognitiivisiin toimintoihin sekä niiden tutkimukseen.

  PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

  Opiskelija tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen sekä tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon valossa.

  PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

  Opiskelija tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen sekä osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen.

  Koulukohtaiset:
  PS06 Kohti ylioppilastutkintoa

  Valmistautuminen ylioppilastutkintoon.

  PS07 Minä ja muut

  Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin.

  PS08 Välineitä hyvinvointiin

  Kurssilla opiskellaan ihmissuhdetaitoja nuoren näkökulmasta. Painopiste on vuorovaikutustaitojen harjoittelemisessa. Kurssi on toiminnallinen.

 • 23. Historia (HI)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

  Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.

  HI02 Kansainväliset suhteet

  Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.

  HI03 Itsenäisen Suomen historia

  Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön.

  Valtakunnalliset syventävät:
  HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

  Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

  HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi

  Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

  HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat

  Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

  Koulukohtainen:
  HI07 Kohti ylioppilastutkintoa

  Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssin aikana voidaan paneutua esimerkiksi tekstien ja kuvien kriittiseen analysoimiseen, tietojen asianmukaiseen esittämiseen ja esseiden kirjoittamiseen. Opetus on suunnattu niille, jotka kirjoittavat historiaa ylioppilaskirjoituksissa. Tehdään pitkittäisleikkauksia yli kurssien ja oppiainerajojen sekä kerrataan historian kurssien keskeisiä sisältöjä.

 • 24. Yhteiskuntaoppi (YH)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  YH01 Suomalainen yhteiskunta

  Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

  YH02 Taloustieto

  Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

  YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

  Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.

  Valtakunnallinen syventävä:
  YH04 Kansalaisen lakitieto

  Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

  Koulukohtaiset:
  YH08 Kohti ylioppilastutkintoa

  Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssin aikana voidaan paneutua esimerkiksi tekstien, tilastojen, taulukoiden ja kuvien kriittiseen analysoimiseen, tietojen asianmukaiseen esittämiseen ja esseiden kirjoittamiseen. Opetus on suunnattu niille, jotka kirjoittavat yhteiskuntaoppia ylioppilaskirjoituksissa. Tehdään pitkittäisleikkauksia yli kurssien ja oppiainerajojen sekä kerrataan yhteiskuntaopin kurssien keskeisiä sisältöjä.

  YH09 Yrittäjyys

  Kurssi tutustuttaa paikalliseen elinkeinoelämään, yrittäjyyteen mahdollisuutena, aloittavan yrittäjän tuki- ja auttamiskeinoihin sekä kannustaa yrittäjämäiseen ajattelutapaan.

 • 25. Liikunta (LI)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  LI01 Energiaa liikunnasta

  Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.

  LI02 Aktiivinen elämäntapa

  Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.

  Valtakunnalliset syventävät:
  LI03 Terveyttä liikkuen

  Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

  LI04 Yhdessä liikkuen

  Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit tai muu projektiluonteinen kokonaisuus.

  LI05 Hyvinvointia liikkuen

  Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.

  Koulukohtaiset:
  LI06 Liikunnan lukiodiplomi

  Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

  LI07 Tanssin lukiodiplomi

  Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan valitsema tanssillinen tehtävä, sen valmistelu ja kirjallinen työ. Tanssillisen tehtävän opiskelija voi suorittaa joko esiintymällä tanssijana tai tekemällä koreografian. Tehtävä voi olla soolo- tai ryhmäteos. Tanssin lukiodiplomi on tanssillisen tehtävän ja tutkielman muodostama kokonaisuus.

  LI08 Liikuntaohjelman suunnittelu ja toteutus

  Oman liikuntaohjelman suunnittelu, toteutus ja seuranta osittain yhteisharjoituksina osittain itsenäisesti sekä yhdessä valittujen lajien harrastaminen.

  LI09 Palloilukurssi

  Kurssin sisältönä on monipuolista palloilulajien harjoittelua ja pelaamista. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

  LI11 Kuntoa ja virkistystä

  Kurssilla voidaan keskittyä fyysisen kunnon eri osa-alueiden kehittämiseen ja/tai uusiin virkistäviin liikuntakokemuksiin. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

  LI12 Vanhat tanssit ja hyvät tavat

  Vanhojen tanssien ja muiden seuratanssien harjoittelu ja esittäminen sekä hyvin tapojen opettelu.

 • 26. Musiikki (MU)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  MU01 Musiikki ja minä

  Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

  MU02 Moniääninen Suomi

  Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

  Valtakunnalliset syventävät:
  MU03 Ovet auki musiikille

  Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.

  MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa

  Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.

  Koulukohtaiset:
  MU05 Musiikin lukiodiplomi

  Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.

  MU06 Musiikkiprojekti

  Opettajan kanssa työstetty musiikillinen kokonaisuus. Suositellaan aktiivisille laulajille ja soittajille.

  MU07 Itsenäisen työskentelyn kurssi

  Opiskelijan yksin tai ryhmässä itsenäisesti toteuttama musiikillinen kokonaisuus.

  MU08 Kuorotoiminta 1

  Koulun kuorotoimintaan osallistuminen. Vähintään 2-äänisen kuoromateriaalin harjoitteleminen, ääni- ja hengistysharjoitukset.

  MU09 Kuorotoiminta 2

  Koulun kuorotoimintaan osallistuminen. Vähintään 2-äänisen kuoromateriaalin harjoitteleminen, ääni- ja hengistysharjoitukset.

  MU10 Kuorotoiminta 3

  Koulun kuorotoimintaan osallistuminen. Vähintään 2-äänisen kuoromateriaalin harjoitteleminen, ääni- ja hengistysharjoitukset.

  MU11 Kuorotoiminta 4

  Koulun kuorotoimintaan osallistuminen. Vähintään 2-äänisen kuoromateriaalin harjoitteleminen, ääni- ja hengistysharjoitukset.

  MU12 Kuorotoiminta 5

  Koulun kuorotoimintaan osallistuminen. Vähintään 2-äänisen kuoromateriaalin harjoitteleminen, ääni- ja hengistysharjoitukset.

  MU13 Kuorotoiminta 6

  Koulun kuorotoimintaan osallistuminen. Vähintään 2-äänisen kuoromateriaalin harjoitteleminen, ääni- ja hengistysharjoitukset.

  MU14 Bändi-ja laulukurssi aktiivisille musiikin harrastajille

  Bändi- ja laulukurssi aktiivisille musiikin harrastajille. Opiskelija osallistuu ohjelmiston suunnitteluun ja toteuttaa sen yhdessä ryhmänsä kanssa. Työtavoissa painotetaan aktiivista harjoittelua sekä tiimityöskentelyä.

  MU15 Orkesteri 1

  Koulun orkesteritoimintaan osallistuminen. Orkesteri esiintyy koulun juhlissa, konserteissa ja projekteissa. Opiskelija harjoittaa yhteissoittotaitojaan.

  MU16 Orkesteri 2

  Koulun orkesteritoimintaan osallistuminen. Orkesteri esiintyy koulun juhlissa, konserteissa ja projekteissa. Opiskelija harjoittaa yhteissoittotaitojaan.

  MU17 Orkesteri 3

  Koulun orkesteritoimintaan osallistuminen. Orkesteri esiintyy koulun juhlissa, konserteissa ja projekteissa. Opiskelija harjoittaa yhteissoittotaitojaan.

  MU18 Ääni- ja valotekniikka 1

  Ääni- ja valotekniikan perusteiden opiskelua ja käytännön harjoittelua.

  MU19 Ääni- ja valotekniikka 2

  Ääni- ja valotekniikan perusteiden opiskelua ja käytännön harjoittelua.

  MU20 Ääni- ja valotekniikka 3

  Ääni- ja valotekniikan perusteiden opiskelua ja käytännön harjoittelua.

  MU21 Bändi-ja laulukurssi aktiivisille musiikin harrastajille, jatko

  Yhteismusisointi erilaisissa kokoonpanoissa. Sisältönä voi olla millainen tahansa soitinkokoonpano ja minkä tahansa tyylilajin opiskelu.

   

 • 27. Kuvataide (KU)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  KU01 Kuvat ja kulttuurit

  Keskeiset sisällöt – omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina – vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympäristöissä – erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista – kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot – kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot – taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt.

  KU02 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

  Keskeiset sisällöt – ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina – luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana – ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot – ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot – luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt.

  Valtakunnalliset syventävät:
  KU03 Osallisena mediassa

  Keskeiset sisällöt – mediakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina – median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen tuottamisen lähtökohtana – median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot – mediaesitysten tulkinnan keinot – median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset.

  KU04 Taiteen monet maailmat

  Keskeiset sisällöt – taiteen maailmat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina – eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettu kuvataide – kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot – kuvalliset, sanalliset ja muut taiteen tulkinnan keinot – taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset.

  Koulukohtaiset:
  KU05 Kuvataiteen lukiodiplomi

  Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

  KU06 Kokeilevan taiteen työpaja

  Keskeiset sisällöt – kokeellisen taiteen eri muotoja: yhteisötaide, tilataide, mediataide, ympäristötaide, tutustuminen mahdollisimman monipuolisesti nykytaiteeseen, taiteilijoihin ja taiteen tekemisen lähtökohtiin ja tavoitteisiin, sekä oman taideteoksen/ -projektin suunnittelu, valmistaminen ja dokumentointi.

  KU07 Piirustuksen ja maalauksen työpaja

  Keskeiset sisällöt – eri piirtimien tarjoamat mahdollisuudet ilmaisussa,  esimerkiksi lyijykynä, hiili, värikynä, liidut, tussi, huopa- ja muovikärkiset piirtimet – maalaustekniikoiden perusteita,  kuten akvarelli-, guassi-, akryyli-, öljyväri- ja sekatekniikat – taiteilijan kädenjälki piirtämisessä ja maalaamisessa ilmaisun mahdollistajana.

  KU08 Keramiikan ja kuvanveiston työpaja

  Keskeiset sisällöt – keramiikan ja kuvanveiston eri työtapoja, kuten levy- ja makkaratekniikat, vapaa muotoaminen, valumuotit, dreijaus ja eri tekniikoiden yhdistely, saven koristelun mahdollisuudet esimerkiksi reliefitekniikalla, kiillottamalla, uurtamalla, enkopeeraamalla ja lasittamalla, tutustuminen erilaisiin keramiikan polttotapoihin kuten raakapoltto ja lasituspoltto sekä eri materiaalit ja taiteellinen ilmaisu kuvanveistossa.

  KU09 Grafiikan työpaja

  Keskeiset sisällöt – taidegrafiikan perusperiaatteet ja kuvan tuottaminen grafiikan eri menetelmillä, koho-, syvä-, laaka-, ja kaavainpainomenetelmiä eri tekniikoiden ja materiaalien avulla, taidegrafiikan vedostaminen, vedosten merkintä ja valmiiden töiden kehystäminen, taidegrafiikan työturvallisuus sekä taidegrafiikka taiteellisen ilmaisun välineenä.

  KU10 Valokuvauksen työpaja

  Keskeiset sisällöt – kameran käyttöön ja valokuvauksen perusteisiin tutustuminen erilaisten harjoitustehtävien kautta, valokuvan tarkastelu viihteenä, kaupallisena tuotteena sekä taiteena, oman kuvausprojektin suunnittelu ja toteutus sekä omien ja muiden töiden arvioinnin harjoittelu eri tavoilla.

  KU11 Elokuvailmaisun työpaja

  Keskeiset sisällöt – elokuvakerronnan, kuvaamisen ja leikkauksen perusteisiin tutustuminen erilaisten harjoitustehtävien avulla, elokuvan tarkastelu dokumenttina, taiteena, viihteenä sekä kaupallisena tuotteena, elokuvan eri lajeja ja tyylisuuntauksia, osallistuminen ryhmän jäsenenä pienimuotoisen lyhytelokuvan tekemiseen sekä elokuvakerronnan, kuvaamisen ja leikkaamisen perusteiden soveltaminen omassa elokuvassa.

  KU13 Syventävä työpaja

  Keskeiset sisällöt – perusteiltaan samat, kuin siinä kuvataiteen työpajassa ku6 – ku12, jonka opiskelija haluaa valita uudelleen. Sisällöt määritellään opiskelijan henkilökohtaisista tavoitteista lähtien syventäen ja laajentaen perustyöpajan sisältöjä. Taiteelliseen työskentelyyn liitetään oman portfolion kokoaminen kurssilla.

 • 28. Terveystieto (TE)

  Valtakunnalliset pakollinen:
  TE01 Terveyden perusteet

  Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.

  Valtakunnalliset syventävät:
  TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys

  Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.

  TE03 Terveyttä tutkimassa

  Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti.

  Koulukohtainen:
  TE04 Kohti ylioppilastutkintoa

  Lukion terveystietokurssien pääsisältöjen kertaus. Ylioppilaskirjoituksiin valmistavien tehtävien harjoittelu.

 • 29. Opinto-ohjaus (OP)

  Valtakunnalliset pakollinen:
  OP01 Minä opiskelijana

  Keskeiset sisällöt – opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen – lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ylioppilastutkintosuunnitelma – jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen, jatko-opinto- ja urasuunnitelma – itsetuntemus ja sen kehittäminen – elämänhallintataidot – oman oppimisen arviointi – jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, sähköiset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät – työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen – lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat.

  OP02 Jatko-opinnot ja työelämä

  Keskeiset sisällöt – jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla  – työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä – yrittäjyys – työelämä- ja työnhakutaidot – työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen – jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen – henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen – lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat – urheilulinjan opiskelijoilla lisäksi urheilu-ura Suomessa – urheilu-ura ulkomailla yleensä ja urheilijan lajin kannalta olennaisissa maissa (esim. jääkiekossa NHL/KHL) – hyödynnetään urheilulukion valmentajien (ja mahdollisesti seuravalmentajien) osaamista, valtakunnallisen urheilulukioverkoston ja urheilulukion ulkomaisten yhteistyöoppilaitosten tietotaitoa – ammattiurheilijavierailuja – urheilulukion alumnien vierailuja.

  Koulukohtaiset:
  OP03 Tutorkoulutus ja -toiminta 1

  Kurssilla perehdytään omaan lukioon oppimisympäristönä sekä tutorin tietoihin ja taitoihin. Koulutuksen saaneet opastavat lukioon pyrkiviä ja lukiossa opiskelevia kaikenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tutortoiminnasta voi saada korkeintaan kaksi kurssia.

  OP04 Tutorkoulutus ja -toiminta 2

  Kurssilla perehdytään omaan lukioon oppimisympäristönä sekä tutorin tietoihin ja taitoihin. Koulutuksen saaneet opastavat lukioon pyrkiviä ja lukiossa opiskelevia kaikenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tutortoiminnasta voi saada korkeintaan kaksi kurssia.

  OP05 Oppilaskunnan hallitustyön kurssi 1

  Opiskelija voi saada oppilaskuntatoiminnasta kurssin, jos hän osallistuu oppilaskunnan toimintaa seuraavien periaatteiden ja velvoitteiden mukaan: – osallistuu säännöllisesti oppilaskunnan hallituksen kokouksiin – osallistuu rehtorin ja hallituksen tapaamisiin säännöllisesti – järjestää muille opiskelijoille tapahtumia ja tempauksia, jotka edistävät opiskelijoiden jaksamista lukio-opinnoissa – osallistuu koulutyön arviointiin ja kehittämiseen (esim. opettajainkokoukset, koulutyön yleinen arviointi, lukion tapahtumien suunnittelu yhdessä opettajien kanssa) Oppilaskunnan hallitus dokumentoi toimintansa oppilaskunnan ohjaajan kanssa sopimallaan tavalla.

  OP06 Oppilaskunnan hallitustyön kurssi 2

  Opiskelija voi saada oppilaskuntatoiminnasta kurssin, jos hän osallistuu oppilaskunnan toimintaa seuraavien periaatteiden ja velvoitteiden mukaan: – osallistuu säännöllisesti oppilaskunnan hallituksen kokouksiin – osallistuu rehtorin ja hallituksen tapaamisiin säännöllisesti – järjestää muille opiskelijoille tapahtumia ja tempauksia, jotka edistävät opiskelijoiden jaksamista lukio-opinnoissa – osallistuu koulutyön arviointiin ja kehittämiseen (esim. opettajainkokoukset, koulutyön yleinen arviointi, lukion tapahtumien suunnittelu yhdessä opettajien kanssa) Oppilaskunnan hallitus dokumentoi toimintansa oppilaskunnan ohjaajan kanssa sopimallaan tavalla.

  OP07 Ryhmänohjauskurssi

  Opiskelija osallistuu koko lukioajan säännöllisesti ryhmänohjaustunteihin ja –tuokioihin, seuraa ryhmänohjaajan antamaa opintoihin ja lukion käytänteisiin liittyvää tiedotusta, tulee haastateltavaksi ryhmänohjaajan kutsusta, hoitaa asianmukaisesti ryhmänohjaajalta anottavat poissaololuvat, selvittää poissaolonsa annettujen ohjeiden mukaisesti, osallistuu ryhmän toimintaan esim. juhlien järjestelyissä ja oppilaskunnassa, osallistuu lukion juhliin ja juhlatilaisuuksiin sekä muihin yhteisiin tapahtumiin.

  OP08 Tehoa opiskeluun

  Kurssilla käsitellään opiskelumotivaatioon liittyviä tekniikoita sekä opitaan tehokkaampaa ajanhallintaa ja suunnitelmallisuutta. Lisäksi opiskelijat saavat vinkkejä motivaation parantamiseen ja stressinhallintaan. Erilaisten oppimisstrategioiden lisäksi opiskelijat oppivat opiskeluvinkkejä ja muistitekniikoita myös toinen toisiltaan. Kurssilla opitaan itsetuntemusta erilaisten analyysien tekemisen kautta mm. oman oppimistyylin ja vahvuuksien löytämisessä. Opiskelijoiden toiveet pyritään huomioimaan kurssisisällöissä. Kurssi sisältää ryhmäopetuksen lisäksi myös yksilöohjausta.

  OP09 Lukio-TET

  LukioTET on kaksipäiväinen, joista toinen päivä toteutetaan yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa (esim. Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus) ja toinen yrityksissä (esim. Kemppi Oy, Oilon Oy). Kurssiin kuuluu ennakkotapaaminen ja verkko-oppimisympäristössä olevat TET-kurssin materiaalit ja tehtävät sekä yhteinen todistustenjakotilaisuus. Kurssi on tarjolla joka toinen lukuvuosi.

 • 30. Tietotekniikka (AT)

  Koulukohtaiset:
  AT01 Peruskurssi

  Keskeiset sisällöt – laitteiston ja käyttöjärjestelmän perushallinta – opiskelussa käytettävien ohjelmien hallinta – tekstinkäsittelyä – taulukkolaskentaa – kuvankäsittelyn perusteita – tutustuminen digabiohjelmistoihin.

  AT02 Kuvantuotto ja -käsittely

  Kurssin edellytyksenä AT1 tai vastaavat tiedot Keskeiset sisällöt – kuvien tuottaminen kuvankäsittelyohjelmalla – digitaalivalokuvauksen perusteet – valmiiden kuvien muokkaus ja käsittely – mahdollisesti videoiden kuvaus ja käsittely. Mahdollisia ohjelmia: GIMP, InkScape, Photoshop, Illustrator ja tablet- laitteiden kuvankäsittelyohjelmat.

  AT03 Internet ja www

  Kurssin edellytyksenä AT1 tai vastaavat tiedot Keskeiset sisällöt – www-sivujen luonti html-kielellä tai cms-järjestelmällä – www-sivujen julkaiseminen internetissä – www-sivujen hyödyntäminen tiedonhaussa – tekijänoikeudet.

  AT04 Ohjelmoinnin perusteet

  Kurssin edellytyksenä AT1 tai vastaavat tiedot Kurssilla tutustutaan yhteen ohjelmointikieleen. Mahdollisia ohjelmointikieliä ovat mm. Visual Basic, C++, Java.

  AT05 Tietokoneen ja lähiverkon ylläpito

  Kurssin edellytyksenä AT1 tai vastaavat tiedot Keskeiset sisällöt – tietokoneen rakenne, asennukset ja lähiverkon palvelut.

 • 31. Teemaopinnot (TO)

  TO01 Monitieteinen ajattelu

  Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta.

  TO02 Tutkiva työskentely teknologialla

  Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin.

  TO03 Osaaminen arjessa

  Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.

 • 32. Media (MED)

  Koulukohtainen:
  MED1 Median lukiodiplomi

   

 • 34. Teatteri(TEA)

  Koulukohtaiset:
  TEA01 Teatterin lukiodiplomi

  Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan itse määrittelemä työn aihe joltakin teatterin alalta, siihen liittyvä esitys ja työskentely- ja arviointiprosessi. Teatterin lukiodiplomi on esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus.

  TEA02 Ilmaisun perusteet
  TEA03 Improvisaatio
  TEA04 Näyttämötyö ja kohtausharjoittelu
  TEA05 Sooloesitykset/monologit
  TEA06 Juhlaesitykset
  TEA07 Opiskelijoiden pienoisnäytelmät
  TEA08 Teatterin tehtävät ja vastaanotto

 • 34. Liikennekasvatus (LKK)

  Koulukohtainen:
  LKK1 Liikennekasvatuksen verkkokurssi

Kuvataide- ja muotoilulinja

Vain linjalle hyväksytyt saavat valita KKU-, KTP-, MTP- ja KMS-kursseja.

 • 35. Kuvataiteen ja muotoilun peruskurssit (KKU)

  Valtakunnalliset pakolliset:
  KKU01 Kuva ja minä

  Kurssin nimi “Kuva ja minä” viittaa oppijaan ja hänen identiteettiinsä sekä yksilön, erilaisten kuvien ja kulttuurien vuorovaikutussuhteeseen. Kurssi tarjoaa innostavia mahdollisuuksia vapaaseen ja persoonalliseen itseilmaisuun sekä taiteellisen toimimisen tukemiseen. Opiskelija tutustuu monipuolisesti visuaaliseen kulttuuriin tekemällä, tarkastelemalla, analysoimalla ja tulkitsemalla erilaisia kuvia.

  Kuvataiteen opiskelussa haetaan vastauksia miksi-, mutta eritoten miten-kysymyksiin: Miksi taidetta tehdään? Miten kuvat ovat syntyneet ja syntyvät tänä päivänä? Miten taiteen käsitteitä, materiaaleja ja välineitä käytetään? Miten tarkastelen taidetta? Mitä ja miten taide kertoo eri aikojen elämästä?

  Kuvataiteen sisällöistä kurssilla korostuu kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen sekä median visuaaliset tekstit. Kurssilla käsitellään valtakunnallisia ja mahdollisia lukiokohtaisia aihekokonaisuuksia kuvataiteelle luontuvalla tavalla.

  KKU02 Sommittelu ja kuvan rakentamisen keinot

  KKU2 –kurssilla opitaan visuaalisen kulttuurin sisältöja ja perusteita sommittelun näkökulmasta. Erilaisten kuvallisten tehtävien avulla harjoitellaan kuvan rakentamisen keinoja: sommittelua, muotoa, väriä, liikettä, tilaa ja aikaa sekä käyttämään niitä luontevasti omassa ilmaisussa.

  Kurssin keskeisenä ajatuksena on oppia käyttämään sommittelun peruskäsitteitä, kuten kuvan perustekijöitä, kuvallisia muuttujia, rytmiä, jännitettä, tasapainoa ja suhteita omassa visuaalisessa ilmaisussaan. Kurssilla tutustutaan eri kulttuurien ja aikakausien sommitteluun ja erilaisiin analysointitapoihin, kuten formalistiseen, semioottiseen, ikonografiseen ja reseptioanalyyttiseen tulkintaan.

  KKU03 Väri-ilmaisu

  Väri-ilmaisu –kurssin tavoitteena on harjaannuttaa näkemisen herkkyyttä, väri-ilmiöiden tarkkaa havaitsemista ja johdattaa havaintojen luovaan soveltamiseen. Harjoitustehtävien avulla tutkitaan mm. värien suhteellisuutta, tilavaikutelmia ja sointuvuutta. Kurssi toimii perustana sekä kuvataiteen ja muotoilun soveltaville kursseille. Kurssilla harjoitellaankin kykyä käyttää väriä monipuolisesti omassa kuvallisessa ilmaisussa: niin taiteessa, muotoilussa kuin viestinnässäkin. Väriopin perusteiden ja keskeisimpien väriteorioiden kautta opiskelija jäsentää väriä käsitteenä ja ilmiönä ympäristössään laajemmin.

  KKU04 Ihminen ja ympäristö

  Kurssi tarkastelee rakennettua ja luonnon ympäristöä. Ihminen ja ympäristö –kurssin kantava ajatus on saada nuoret aikuiset kiinnostumaan omasta ympäristöstään, sen eri osasista, heräämään ja myös omalta osaltaan vaikuttamaan nyt ja tulevaisuudessa tekemillään ratkaisuilla ympäristön tilaan.

  Kurssi mahdollistaa erilaisen, uuden näkökulman ympäristön tarkastelulle. Luova taidepainotteinen sekä kestävä kehityksen mukainen opetus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden vahvistaa maailmassa ja kontaktissa olemisen kokemusta sekä syventää vuorovaikutusta ympäristön ja yksilön sisäisyyden välillä. Opiskelija näkee esineet ja rakennukset muunakin kuin designinä; maailmankuvan ja ihmiskäsityksen heijastajina.

  Kurssilla tutustutaan muotoilun, arkkitehtuurin ja ympäristöestetiikan käsitteisiin sekä ympäristö- ja yhteisötaiteeseen. Kurssin aikana tehdään lähimaastossa tai –puistossa ympäristökävely sekä korttelikierros Lahden kaupungin keskustassa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan esimerkiksi arkkitehtitoimistossa, teatterin lavastustyöpajassa, tai muotoilijan työhuoneella.

  KKU05 Visuaalisen viestinnän perusteet

  Visuaalisen viestinnän perusteet -kurssilla opiskelija tutustuu kuvan merkitykseen mediassa. Kurssilla tutustutaan valokuvan ja elokuvan peruskäsitteisiin ja historiaan. Lisäksi käsitellään muun muassa kuvajournalismia, mainontaa, populaarikulttuuria ja sarjakuvaa. Kurssin keskeisenä ajatuksena on saada opiskelija analysoimaan mediakuvia eri näkökulmista.

  Kurssilla opiskelija oppii myös graafisen suunnittelutyön perusteita ja ymmärtää visuaalisuutta tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa. Opiskelija tutustuu yleisimpiin typografioihin, tekstaustyyleihin ja kirjoittamisen historiaan.

  Kurssilla tutkitaan myös kuvataidekritiikkiä. Tietokonetta käytetään mahdollisuuksien mukaan. Kurssin aikana vieraillaan Lahden taidemuseossa ja lahtelaisessa galleriassa aiheeseen sopivissa näyttelyissä, kuten julisteet, valokuvat, sarjakuvat jne.

  Koulukohtaiset:
  KKU06 Suomen taidehistoria

  KKU6 -kurssin päätavoitteena on suomalaisen taiteen alueiden ja aikakausien tuntemus, jonka pohjalta opiskelija pystyy tunnistamaan, luonnehtimaan ja ajoittamaan tyylikaudet, keskeisimmät teokset ja taiteilijat. Kurssin aikana tehdään opintokäynti Lahden kaupunginmuseoon sekä mahdollisuuksien mukaan exursio Ateneumiin, Suomen Valtion Taidemuseoon. Teosten, taidesuuntauksien, taiteilijoiden ja aikakausien tuntemuksen lisäksi opiskelijaa ohjataan luonnehtimaan ja tulkitsemaan taidehistoriallista materiaalia ja ymmärtämään sen lähtökohtia.

  Taidehistoria kattaa koko visuaalisen kulttuurin kentän. “Visuaalisen kulttuurin tutkimus” onkin eräs ehdotus taidehistorian modernimmaksi nimeksi. Perinteisten kuvataiteen ja arkkitehtuurin ohella tutkimuskohteet ovat mitä moninaisimmat: taideteollisuus, kansantaide, lavastus, pukuhistoria, valokuva, kuvallinen viestintä, elokuva ja miljöö.

  KKU07 Euroopan taidehistoria

  KKU7 –kurssin sisätönä on Euroopan taiteen keskeisimmät aikakaudet ja tyylisuuntaukset paleoliittisen ajan taiteesta modernismiin. Kurssi tarkastelee eurooppalaista kuvataidetta ja arkkitehtuuria luentojen, kuvien, kuva-analyysien ja omakohtaisen työskentelyn avulla. Kurssin sisältöön luetaan kuuluvaksi myös sellaiset Euroopan ulkopuoliset kulttuurit, joilla on ollut merkittävä vaikutus Euroopan taiteen syntymiselle, kuten Egyptin taide. Kurssi niveltyy aihekokonaisuuteen kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus.

  Taidekuvien erittelyä harjoitellaan formalistisen, semioottisen, ikonografisen ja reseptioanalyyttisen analyysien avulla. Taiteentutkimus ei myöskään rajoitu vain ns. taideteoksiin vaan sulkee piiriinsä taideteorian, taidefilosofian, taidekritiikin, taidepolitiikan, taideinstituutiot sekä taiteen ja yhteiskunnan suhteet yleisemminkin. Kurssilla opiskelijaa innostetaan tutkivaan työskentelytapaan ja opiskelijalla onkin mahdollisuus suorittaa osa kurssista tutkielmana. Oma taiteellinen työskentely nivoutuu luontevaksi osaksi kurssia.

  KKU08 Ulkoeurooppalainen taide

  Ulkoeurooppalainen taide –kurssilla tarkastellaan Euroopan ulkopuolista taidetta. Erityisesti keskitytään Etelä-Amerikan, Afrikan, Intian, Kiinan ja Lähi-idän taiteeseen sekä esinekulttuuriin. Kurssin toisena näkökulmana on alkuperäiskulttuurien, kuten Amerkikan alkuperäiskansojen, Australian aboriginaalien, eskimoiden, saamelaisten, entisen Neuvostoliiton alueen alkuperäiskansojen, Aasian alkuperäiskansojen taide ja esinekulttuuri.

  Ulkoeurooppalaiset taidekäsitykset ja taiteen merkitys yksilön sekä yhteisön identiteen muodostumiselle ovat pohjana omalle yksin, pareittain tai ryhmässä toteutettavalle produktiolle. Aiheita lähestytään luentojen, diojen ja omakohtaisen taiteellisen työskentelyn kautta. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla vieraillaan aihepiiriin liittyvissä näyttelyissä ja museoissa.

  KKU09 Lähtökohtana nykytaide

  Lähtökohtana nykytaide –kurssi keskittyy tarkastelemaan nykytaidetta. Nykytaiteen taustalla vaikuttavat ilmiöt, yhteiskunnalliset sekä globaaliset tapahtumat antavat aineksia laajempaan tarkasteluun sekä myös ideoita omaan työskentelyyn. Kurssilla toteutetaan yksin, pareittain tai pienryhmässä projekti, jonka tarkoituksena on innostaa opiskelijoita omakohtaiseen aktiiviseen toimintaan nykytaiteen hengessä.

  Kurssilla keskitytään myös pohtimaan kuvataiteen roolin ja merkityksen muuttumista nykytaiteen kautta. Kurssin alussa tehdään opintokäynti sekä paikalliseen nykytaidetta esille tuovaan näyttelyyn ja Kiasmaan, Nykytaiteen museoon. Opintokäynnit toimivat ikään kuin opiskelijan taiteellisen työskentelyn innokkeina. Mahdollisuuksien mukaan kurssin aikana vieraillaan myös nykytaidesuuntausta edustavan kuvataiteilijan työhuoneella.

  KKU10 Kuvataiteen lukiodiplomi

  Osallistuminen kuvataiteen lukiodiplomikurssille edellyttää, että kuvataiteen pakollisista kursseista neljä on suoritettu ja keväällä diplomikurssin lisäksi on kaikki pakolliset viisi koulukohtaista kuvataiteen kurssia suoritettuna.

  Kurssi on vuosittain toistuva valtakunnallinen kurssi, jonka tehtävät ja ohjeet tulevat Opetushallituksesta. Opiskelija valitsee yhden tehtävän, jonka parissa hän työskentelee koko kurssin ajan. Tämän kurssin työhön liittyy prosessiportfolio, josta näkyvät työn edistyminen ja ideoiden kehittyminen. Teos ja portfolio muodostavatkin kokonaisuuden, jossa molempien osuus on yhtä suuri, mikä näkyy myös diplomityön arvioinnissa.

  Kurssin numeroarvioinnin lisäksi diplomi arvioidaan asteikolla 1–5. Diplomityön ja sitä tukevan portfolion arvioivat sekä ohjaava opettaja että ulkopuolinen asiantuntija. Diplomitöistä rakennetaan yhdessä näyttely, johon kukin opiskelija osallistuu omalla osuudellaan. Suositus kolmas opintovuosi.

 • 36. Kuvataiteen syventävät työpajakurssit (KTP)

  Koulukohtaiset:
  KTP1 Tutkiva piirtäminen

  Tutkivan piirtämisen työpajakurssilla kehitetään piirustus- ja sommittelutaitoa ja muototajua sekä opitaan uusia piirtämistekniikoita. Havainnointi- ja hahmottamiskykyä sekä mielikuvitusta harjoitetaan luonnos-, croquis, malli- ja mielikuvapiirtämisen sekä vapaan piirtämisen avulla. Tutustutaan eri piirtimien tarjoamiin mahdollisuuksiin ja käydään läpi erilaisia tapoja piirtää. Tutustutaan myös taiteilijoiden kädenjälkeen piirtäjinä.

  KTP2 Elävä mallin piirtäminen

  Elävän mallin piirtäminen –kurssilla keskitytään luonnos-, croquis- ja tutkivaan mallipiirtämiseen torsosta ja elävästä mallista. Viiva- ja valööripiirtämisessä harjoitellaan ihmisvartalon mittasuhteita, rakennetta sekä anatomiaa. Ihmisvartalon eri asentoja sekä liikettä pyritään kuvaamaan niin piirtäen kuin maalaten. Kurssi kehittää hahmottamiskykyä, mallista piirtämisen sekä kuvan tekemisen taitoa tehokkaasti.

  KTP3 Maalaamisen perusteet

  Maalaamisen perusteet kurssilla harjoitellaan erilaisia maalaustekniikoita. Tutustutaan tempera-, akryyli-, öljy-, ja akvarellimaalaustaiteeseen, ja työskentelyssä kehitytään hyödyntäen kunkin tekniikan parhaita puolia. Kurssin monipuolinen sisältö tukee erilaisia tekijöitä ja kädenjälkiä.

  KTP4 Soveltava maalaaminen ja sekatekniikat

  Soveltavan maalaamisen ja sekatekniikat -kurssilla syvennetään maalaustaiteen ja -tekniikan tuntemusta. Syventymiskohteeksi valitaankin jokin seuraavista tekniikoista: akvarelli-, akryyli-, tempera- tai öljyvärimaalaus. Lisäksi tutustutaan sekatekniikkaan maalauksen keinoin sekä opitaan rakentamaan itse maalauspohja kiilapuista ja kankaasta.

  KTP5 Plastinen sommittelu I, Tutkivaa muodon rakentamista

  Plastisen sommittelu I –työpajassa tutustutaan saveen ja kipsiin; opitaan plastisen sommittelun rakentamistekniikoita sekä harjoitellaan kolmiulotteisen muodon ja tilan hahmottamista ja rakentamista. Päätyönä on valmistaa savimuovailusta yksinkertaisella kertamuotilla kipsireliefi.

  KTP6 Plastinen sommittelu II, Kolmiulotteinen valu

  Plastinen sommittelu II – kurssilla tutustutaan ihmisvartalon plastiseen muovailuun ja ihmisen anatomiaan tutkimalla eri aikakausien veistoksia. Työpajassa tutkitaan ja muovaillaan jokin antominen yksityiskohta mikä valetaan kertamuotilla kipsiin. Harjoitellaan patinoimista.

  KTP7 Plastinen sommittelu III, Kuvanveisto

  Plastisen sommittelun kolmas kurssi painottuu kuvanveistoon: Veistämisen eri vaiheisiin ja harjoitteluun. Kurssin aikana tehdään yksi oma työ materiaaleina saven ja kipsin lisäksi vaihtoehtoisesti puu, luonnon- ja kierrätysmateriaalit.

  KTP8 Keramiikka I, Savesta keramiikaksi

  Keramiikka I –kurssilla opetellaan keramiikan perustekniikat: nipistely makkara-, levy- sekä muottiinpuristamistekniikat.. Pienten tekniikkaharjoitustöiden lisäksi työstetään yksi isompi teos omavalintaisella tekniikalla materiaaleina valko- ja punasavi. Työt raakapoltetaan, sekä osin lasitetaan.

  KTP9 Keramiikka II, Keramiikan muovaaminen ja muodon viimeistely

  Keramiikka II –Kurssin aikana kehitetään edelleen keramiikan perustekniikoita ja muodon viimeistelyä, koristelua enkooppivärein ja lasittamalla, sekä tutustutaan dreijaamisen. Aiheena on itse suunniteltu isohko esine käyttäen lähtökohtana eri kulttuurien keraamisia käyttöesineitä. Materiaaleina on eri savilaadut. Työt raakapoltetaan sekä lasitetaan.

  KTP10 Keramiikka III, Keramiikka taiteessa ja arjessa

  Keramiikan kolmannella kurssilla sovelletaan opittuja muokkaamis- ja rakennustekniikoita. Pääteemana on keraaminen veistos tai käyttöesine kokonaisuus. Mahdollisesti vieraillaan keraamikon työpajassa, tai lahtelaisessa museossa/galleriassa.

  KTP11 Taidegrafiikka I, Kohopainomenetelmät ja puupiirros

  Taidegrafiikan ensimmäisellä kurssilla opetellaan kohopainomenetelmistä erityisesti puupiirroksen eri työvaiheet: laatan valmistaminen, kuvansiirto laatalle, kaivertaminen, värin telaus laatalle, kuvan vedostaminen paperille, vedosten merkitseminen ja esille laitto. Tutustutaan kiinalaiseen ja japanilaiseen puupiirtämisen traditioon sekä tunnettuihin eurooppalaisiin puupiirtäjiin.

  KTP12 Taidegrafiikka II, Syväpainomenetelmät, metalligrafiikka, etsaus ja akvatinta

  Taidegrafiikka II –kurssilla tutustutaan syväpainomenetelmistä metalligrafiikkaan. Työskentelyssä keskitytään erityisesti etsaukseen eli viivasyövytykseen ja akvatintaan eli sävysyövytykseen. Opitaan kuparilaatan valmistamisen eri vaiheet sekä käsittelemään laattaa oikein työskentelyn eri vaiheissa: laatan valmistus, kuvan piirtäminen, syövytys, jälkikäsittely, värin siirto laatalle, kuvan vedostaminen painoprässillä, vedosten merkitseminen ja esille laitto. Tutustutaan metalli- ja syväpainografiikan keskeisiin teoksiin ja taiteilijoihin.

  KTP13 Taidegrafiikka III, Kaavainpainomentelmät ja serigrafia

  Taidegrafiikan kolmannella kurssilla teemana on serigrafia eli silkkipainomenetelmän eri vaihtoehdot ja mahdollisuudet. Opitaan siirtämään kuva seulalle sabluunan eli leikkuukaavan, -filmin avulla tai valottamalla ultraviolettivalolla. Harjoitellaan erilaisia vedostamistapoja raakileen avulla halutulle pinnalle. Tutustutaan keskeisiin serigrafiataiteilijoihin ja –teoksiin.
  KTP14 Tekstiilitaide I, Kokeileva tekstiilitaide ja kankaan kuvioinnin perusteet

  Tekstiilitaide I –kurssilla tutustutaan kankaan kuvioinnin erilaisiin tekniikoihin ja painomenetelmiin. Kokeillaan erilaisia työskentelytapoja ja tutustutaan eri kulttuurien ja aikakausien tekstiilitaiteeseen pohjana omalle työskentelylle. Kurssin aikana työstetään muutama pieni harjoitus sekä yksi laajempi oma työ valitulla tekniikalla.

  KTP15 Tekstiilitaide II, Soveltava tekstiilitaide

  Tekstiilitaide II –kursin aikana tutustutaan soveltavaan tekstiilitaiteeseen, esimerkiksi tilataiteeseen, jonka pohjalta omia aiempia tekniikoita hyödyntäen toteutetaan oma työ. Tilatekstiileihin tutustutaan paikan päällä: kirkko, ravintola, terveyskeskus, pankki, jne. , joista tiettyyn myös oma teos suunnitellaan.

  KTP16 Lavastuksen työpaja I, Lavastuksen perusteet, illusorinen tila

  Lavastuksen ensimmäisellä kurssilla opitaan lavastuksen perusteita tutustuen erilaisiin lavastustiloihin ja –materiaaleihin omakohtaisen työskentelyn kautta. Toteutetaan oma illusorinen tila piirtäen, maalaten ja kolmiulotteisesti työskennellen. Harjoitellaan kolmiulotteisuuden sekä illusorisen tilan luomista erilaisin lavastuksen keinoin.

  KTP17, Lavastuksen työpaja II; Produktio koulun, teatterin tai muun yhteisön

  Lavastuksen toisella kurssilla osallistutaan laajempaan produktioon koulun, teatterin tai muun yhteisön kanssa. Sovelletaan opittuja lavastamisen perusasioita ja toteutetaan jokin lavastuksen osa sitoutumalla sovittuun hankkeeseen yksin ja ryhmässä työskennellen. Pidetään lavastuspäiväkirjaa ja dokumentoidaan omaa työskentelyprosessia. Tutustutaan teatterin valotekniikkaan ja kuvaheijastusmenetelmiin illusorisen tilan luojina.

  KTP17 Lavastuksen työpaja II, Produktio koulun, teatterin tai muun yhteisön kanssa

  Lavastuksen toisella kurssilla osallistutaan laajempaan produktioon koulun, teatterin tai muun yhteisön kanssa. Sovelletaan opittuja lavastamisen perusasioita ja toteutetaan jokin lavastuksen osa sitoutumalla sovittuun hankkeeseen yksin ja ryhmässä työskennellen.

  KTP18 Ympäristö- ja yhteisötaide I
  KTP19 Ympäristö- ja yhteisötaide I

  Ympäristö- ja yhteisötaide I sekä Ympäristö- ja yhteisötaide II muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Taideproduktio, joka toteutetaan jonkin lahtelaisen yhteisön kanssa, on laaja ja se toteutetaan kahden jakson aikana. Opiskelija voi osallistua produktioon yhden tai kahden jakson ajan. Kummassakin jaksossa opiskelijan työmäärä sama ja hän sitoutuu olemaan produktiossa mukana valitsemansa kurssimäärän verran sekä osoittaa sen myös työskentelyssään. Opiskelija voi siis suorittaa yhden tai kahden kurssin oppimäärän.

  katso: http://www.environmentalart.net/ ja http://www.yhteisotaide.net/sivut/taide
  KTP20 Kuvataiteen syventymiskohde

  Kuvataiteen syventymiskohde –kurssin aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman taiteellisen työnsä, mikä sisältää myös pienimuotoisen kirjallisen osuuden. Syventymiskohteessa opiskelija ilmaisee osaamistaan juuri siltä osa-alueelta, joita kursseja on suorittanut ja josta on itse kiinnostunut. Opiskelija saa ohjausta työhönsä. Nykytaide tarjoaa sopivan lähestymistavan lopputyön viitekehykseksi. Globaaliset sekä lähellä olevat tämän päivän asiat opiskelijan omasta elämästä ja ajattelusta sekä sisäisestä maailmasta antavat monipuolisia aineksia työn lähtökohdaksi. Kirjallisessa osiossa opiskelija tuo prosessinomaisesti esille oman taiteellisen produktinsa edistymistä, arvioi itseään, osaamistaan sekä käyttämiään materiaaleja ja välineitä eri tavoin, kiinnittää huomiota tavoitteellisuuteen sekä itse lopputulokseen. Kurssin töistä rakennetaan yhdessä näyttely koulun tilaan.

 • 37. Muotoilun syventävät työpajakurssit (MTP)

  Koulukohtaiset:
  MTP01 Muotoilupiirtäminen

  Muotoilupiirtämisen kurssilla kehitetään muotoilussa tarvittavia piirtämistekniikoita. Kurssilla harjoitellaan työpajakursseilla tarvittavia perustaitoja: piirustus ja ideointitaitoja, havainnointi- ja hahmottamiskykyä sekä kykyä luoda omaperäisiä ideoita. Kurssilla tutustutaan muotoilun eri osa-alueisiin sommittelun, värisuunnittelun, ja kolmiulotteisuuden kautta. Kurssilla tutustutaan erilaisiin esittämistekniikoihin: kolmiulotteisuuteen, pelkistämiseen ja luonnospiirtämiseen.

  MTP4, Graafinen suunnittelu II

  Graafisen suunnittelun perusteissa tutustutaan graafisiin painotuotteisiin, kuten kirjagrafiikkaan ja kuvitukseen, julisteisiin ja esitteisiin, lehtitaittoon, mainosgrafiikkaan sekä pakkausten ulkoasuun. Kurssilla opitaan käyttämään graafisia elementtejä, työkaluja, värejä, symboleja sekä typografiaa työvälineenä.

  MTP02 Luova suunnittelu

  Luovan suunnittelun kurssilla kehitetään luovaa ideointia. Kurssilla tehdään erilaisia ideointiharjoituksia, luodaan erilaisia ratkaisuja muotoilutehtäviin. Kurssilla tehdään erilaisia muotoilun harjoitustehtäviä: kolmiulotteisia muotoiluharjoituksia, mallinideointia, esitystekniikoita ja mallinrakentamisen tekniikoita. Kurssilla valmistetaan yksi isompi omaan ideointiin pohjautuva tuote ja sen malli.

  MTP03 Graaafinen suunnittelu I

  Graafisen suunnittelun perusteissa tutustutaan graafisiin painotuotteisiin, kutem kirjagrafiikkaan ja kuvitukseen, julisteisiin ja esitteisiin, lehtitaittoon, mainosgrafiikkaan sekä pakkausten ulkoasuun. Kurssilla opitaan käyttämään graafisia elementtejä, työkaluja, värejä, symboleja sekä typografiaa työvälineenä.

  MTP04 Graafinen suunnittelu II

  Graafisen suunnittelun perusteissa tutustutaan graafisiin painotuotteisiin, kuten

  kirjagrafiikkaan ja kuvitukseen, julisteisiin ja esitteisiin, lehtitaittoon, mainosgrafiikkaan sekä pakkausten ulkoasuun. Kurssilla opitaan käyttämään graafisia elementtejä, työkaluja, värejä, symboleja sekä typografiaa työvälineenä.

  MTP05 Valokuvailmaisu I, Mustavalkovalokuvaus ja

  Valokuvailmaisu I –kurssi perustuu analogiseen valokuvaamiseen ja pimiötyöskentelyyn. Kurssilla opitaan mustavalkovalokuvaus, filmin kehitys ja valokuvien kehittäminen. Harjoitellaan valokuvien tekemistä myös ilman kameraa. Tutustutaan mustavalkovalokuvaukseen taiteena sekä sen historiaan, eri tyyleihin ja tärkeimpiin taidevalokuvaajiin.

  MTP06 Valokuvailmaisu II, Digitaalinen valokuvaus ja kuvankäsittely

  Valokuvailmaisu 2 –kurssilla käydään läpi erilaisten tehtävien avulla digitaalisen valokuvaamisen perusteet sekä tutustutaan valokuvaukseen liittyvään kuvankäsittelyyn. Kurssin aikana opitaan digitaalisen valokuvaamisen eri vaiheet ja mahdollisuudet sekä tutustutaan valokuvaamisen eri alueisiin kuvaustehtävien avulla.

  MTP07 Valokuvailmaisu III, Digitaalisen valokuvauksen syventävät opinnot

  Digitaalisen valokuvauksen toisella kurssilla sovelletaan perusteissa opittuja asioita erilaisten tehtävien avulla. Syvennytään tarkastelemaan valokuvausta taiteena ja muotoiluna sekä suunnitellaan ja toteutetaan oma digitaalinen valokuvausprojekti. Kurssille osallistuminen edellyttää valokuvailmaisu 2 –kurssin asioiden hallintaa.

  MTP08 Elokuvailmaisu I, Elokuvakerronnan perusteet

  Kurssilla tutustutaan liikkuvaan kuvaan yhtenä tarinankerronnan muotona, sen syntyyn ja historiaan. Käydään läpi elokuvan kieliopin ja lukutaidon perusteet ja harjoitellaan kameran ja editointiohjelman käyttöä. Erilaisten tarinankerrontaharjoitusten lisäksi jokainen tekee oman lyhytelokuvan.

  MTP09 Elokuvailmaisu II, Elokuvan tyylilajit

  Kurssilla tarkastellaan elokuvaa mm. fiktiona, dokumenttina, taiteena ja viihteenä, sekä niiden eri tyylilajeja jännityksestä draamaan ja komediaan. Yksilötyönä tehdään esitelmä, jossa syvennytään yhteen tyylilajiin ja sille ominaisiin keinoihin. Ryhmätyönä toteutetaan yksi tyylilajin mukainen lyhytelokuva.

  MTP10 Elokuvailmaisu III, Ideasta elokuvaksi

  Kurssilla syvennytään elokuvan dramaturgiaan ja sen eri rakenteisiin, sekä seurataan nykypäivän elokuvan ajankohtaisia ilmiöitä. Kurssityönä tehdään ryhmässä lyhytelokuva, tutustuen tarkemmin elokuvanteon eri työvaiheisiin ja luovan prosessin kulkuun.

  MTP11 Multimedia I, Perusteet ja työkalut

  Multimedian ensimmäinen kurssi painottuu multimedian perusteisiin. Kurssilla käydään läpi, mitä multimedia nykypäivänä on ja miten sitä voidaan käyttää hyväksi työvälineiden ja sosiaalisen median avulla. Tehtävien avulla tutustutaan multimediatyöskentelyn keskeisiin kuvankäsittelyn perusteisiin; kurssin lopputyönä toteutetaan animaatio.

  MTP12 Multimedia II, Pelikehitys

  Multimedian toisessa työpajassa käydään läpi ensimmäisellä kurssilla opittuja multimedianperusteita, jonka jälkeen siirrytään kohti pelikehitystä. Kukin opiskelija saa perusteet oman pelin tekemiselle sekä ohjauksen työvälineineen pelin valmistamiseen. Kurssin aikana kehitetään toimiva peli omilla grafiikoilla julkaisuvalmiiksi. Kurssille osallistuminen edellyttää multimedia I –kurssin asioiden hallintaa.

  MTP13 Multimedia III, 3D-mallinnus ja 3D-tulostus

  Multimediakokonaisuuden kolmannessa osassa tutustutaan 3D-mallintamisen perusteisiin sekä opettellaan käyttämään mallinnukseen käytettäviä työkaluja. Kurssin aikana tutustuaan eri tehtävien kautta myös mallinuksien tulostamiseen 3D-tulostimella sekä siihen, miten 3D-mallinnusta sekä -tulostusta käytetään kuvataiteessa. Kurssille osallistuminen edellyttää multimedia I –kurssin asioiden hallintaa.

  MTP14 Muoti- ja vaatesuunnittelun perusteet, pukuhistoria ja muoti ilmiönä

  Muoti- ja vaatesuunnittelun ensimmäinen kurssi avaa näkökulman muoti- ja vaatesuunnittelun perusteisiin. Kurssilla tutustutaan eri aikakausien muoti-ilmiöihin sekä keskeisimpiin nykymuotisuunnittelijoihin. Harjoitellaan mallipiirtämistä vaate- ja muotisuunnittelun pienimuotoisissa tehtävissä. Kurssilla suunnitellaan oma mallisto.

  MTP15 Muoti- ja vaatesuunnittelun projekti

  Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä ryhmän kanssa yhtenäinen puvustus koulun vuosikohtaiseen projektiin tai muun yhteistyötahon kanssa toteutettavaan projektiin. Käytetään hyväksi työpajakurssi I opittuja ajan muoti-ilmiöitä sekä tutustutaan kierrätysmateriaalien hyväksikäyttöön vaatetuksessa. Käydään läpi vaatteen suunnittelu- ja valmistusprosessin eri vaiheet oman tekemisen kautta. Vieraillaan projektista riippuen esimerkiksi teatterin puvustamossa.

  MTP16 Kalustesuunnittelun työpaja

  Kalustesuunnittelun kurssilla harjoitellaan kalusteiden suunnittelussa käytettäviä piirtämis- ja mallinrakennustekniikoita. Kurssilla suunnitellaan huonekalu ja valmistetaan sen pienoismalli. Kurssilla tutustutaan kalustesuunnittelun kiinnostaviin esimerkkeihin ja kiinnostaviin taiteilijoihin. Vieraillaan muotoilukohteissa, esim. messuilla.

  MTP17 Teollisen muotoilun työpaja

  Teollisen muotoilun kurssilla tehdään ideointi- ja piirtämistekniikkan harjoitustöitä. Kurssilla valmistetaan omaan ideointiin pohjautuva pienoismalli. Teollisen muotoilun työpaja -kurssilla tutustutaan teollisen muotoilun perusteisiin, käytettäviin materiaaleihin ja keskeisimpiin valmistusprosesseihin. Kurssilla tutkitaan erilaisten kokeilujen kautta teollisten materiaalien ominaisuuksia, tutustutaan muovilaatuihin sekä muotin valmistukseen.

  MTP18 Arkkitehtuurin työpaja

  Arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun kurssilla opitaan arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun peruskäsitteet ja tutustutaan johonkin yksityiseen tai julkiseen rakennukseen tai tilaan. Näiden pohjalta toteutetaan oma arkkitehtoninen työ: luonnospiirrokset, suunnitelmat, arkkitehtipiirrokset ja pienoismalli sekä omaa työtä markkinoiva esite. Kurssilla tutustutaan myös arkkitehdin työhön ja koulutukseen.

  MTP19 Sisustusarkkitehtuurin työpaja

  Sisustusarkkitehtuurin –kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan kolmiulotteinen arkkitehtoninen tila koulurakennuksen johonkin osaan tai johonkin muuhun julkiseen tilaan. Työn vaiheita dokumentoidaan eri tavoin. Kurssilla sovelletaan opittuja käsitteitä ja tekniikoita sekä tutustutaan johonkin julkiseen tilaan: kirkko, Sibeliustalo, kirjasto jne.

  MTP20 Muotoilun syventävä työpaja

  Muotoilun syventävä työpaja –kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman muotoilun työpajakurssien aiheisiin liittyvän taiteellisen työnsä. Opiskelijan suorittamat muotoilun työpajakurssit antavat perusvalmiudet syventävän työpajakurssin suorittamiseen. Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa perusteella.

 • 38. Kuvataiteen ja muotoilun soveltavat kurssit (KMS)

  Koulukohtaiset:
  KMS01 Geometria ja 3D-piirtäminen
  KMS02 Kirjansidontakurssi
  KMS03 Vapaa piirtäminen
  KMS04 Vaihtuva työpaja
  KMS05Sarjakuvapiirtäminen
  KMS06 Metallit taiteellisen työskentelyn materiaaleina
  KMS07 Ikonimaalauskurssi
  KMS08 Katutaide ja graffiti
  KMS09 Seinämaalauskurssi
  KMS10 Lasikurssi