Uusinnat

Mi­kä­li opis­ke­li­ja on koepäivänä poissa tai hän saa kurs­sis­ta hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4) tai kurs­sin suo­ri­tus muu­toin hy­lä­tään, opis­ke­li­jal­le an­ne­taan mah­dol­li­suus uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun yh­den ker­ran. Jos opiskelija on ollut koepäivänä poissa, hänen on osallis

Arviointi

Kannaksen lukion arviointikulttuuri Arvioinnilla tarkoitetaan kaikkea sitä vuorovaikutusta ja palautetta, joka ohjaa oppimista ja antaa arvoa opiskelijan työlle. Kaikki arviointiin liittyvä toiminta ei välttämättä ole sidoksissa suoraan kurssista saatavaan arvosanaan, vaan arviointia

Päättö- arviointi

Opis­ke­li­ja saa lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen, kun hän on suo­rit­ta­nut hy­väk­sy­tys­ti kaik­kien opinto-oh­jel­maan­sa kuu­lu­vien oppi­ai­nei­den oppi­mää­rät. Val­mis­tu­es­saan opis­ke­li­ja saa lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen. Lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen voi saa­da, vai