Opiskelu- huolto

Opiskeluhuoltoryhmä Opis­ke­luhuol­to­ryh­mä pyr­kii aut­ta­maan moniam­ma­til­li­ses­ti opis­ke­li­joi­ta, jot­ka koh­taa­vat vai­keuk­sia opin­nois­saan tai muu­ten elä­mäs­sään. Opis­ke­lu­huol­to­ryh­män jä­se­niä ovat reh­to­ri, ter­vey­den­hoi­ta­ja, lu­ki­o­psy­ko­lo­gi, lukiok