2016 Opetussuunnitelman mukaiset kurssit

Tämä on lu­et­te­lo Kan­nak­sen lu­ki­on kurs­seis­ta. Uusi lukion opetussuunnitelma astui voimaan syksyllä 2016. Vanhempaan opetussuunnitelmaan pääset tästä. Kuvataide- ja muotoilulinja Vain linjalle hyväksytyt saavat valita KKU-, KTP-, MTP- ja KMS-kursseja.  

Kurssien valitseminen

Joulu-tammikuussa opiskelija valitsee, mitkä kurssit hän aikoo suorittaa seuraavana lukuvuonna. Nämä niin kutsutut esivalinnat tehdään Wilmassa apulaisrehtorin ohjeiden mukaisesti. Koska koko seuraavan lukuvuoden kurssitarjotin tehdään opiskelijoiden esivalintojen perusteella, niiden

Muualla suoritetut opinnot

Reh­to­ril­la on oi­keus hy­väk­syä muis­sa oppi­lai­tok­sis­sa suo­ri­tet­tu­ja kurs­se­ja lu­ki­on oppi­mää­rään. Opis­ke­li­ja huo­leh­tii itse kurs­seis­ta ai­heu­tu­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta. Ylei­siä kurs­sien hy­väk­sy­mi­sen edel­ly­tyk­siä: Kurs­sin hy­väk­sy­mi­ses­tä on neu