Lukujärjestys- asiat

Päivittäiset työajat Kan­nak­sen lu­ki­os­sa oppi­tun­nin pi­tuus on 75 min. Kou­lu al­kaa 8.15 1. oppi­tun­ti 8.15-9.30 väli­tun­ti 9.30-9.45 2. oppi­tun­ti 9.45-11.00 * ruo­kai­lu 11.00-11.45 * 3. oppi­tun­ti 11.45-13.00 väli­tun­ti 13.00-13.15 4. oppi­tun­ti 13.15-14.30 5. oppi­tun

Poissaolot

Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua ope­tuk­seen, joll­ei hä­nel­le ole myön­net­ty sii­tä va­pau­tus­ta. (Lu­ki­o­laki § 25) Poissaolojen selvittäminen Opet­ta­ja mer­kit­see opis­ke­li­jan pois­sa­olon Wil­maan. Huol­ta­jal­la on Wil­ma-tun­nus, jon­ka avul­la hän pää­see tar­kas­te­

Säännöt

Koulun alue Kou­lun alue on Kan­nak­sen lu­ki­on ra­ken­nuk­set ja tont­ti, joka on ym­pä­röi­ty ai­dal­la. Käyttäytyminen Opis­ke­li­jan on suo­ri­tet­ta­va teh­tä­vän­sä tun­nol­li­ses­ti ja käyt­täy­dyt­tä­vä asi­al­li­ses­ti. (Lu­ki­o­laki § 25) Kou­lus­sam­me nou­da­te­taan hy­vi

Eroaminen ja erottaminen

Ero­a­mi­ses­ta tu­lee jät­tää lukion kansliaan kir­jal­li­nen il­moi­tus, jon­ka alle­kir­joit­taa huol­ta­ja tai täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja itse. Ero­a­jal­le an­ne­taan to­dis­tus suo­ri­te­tuis­ta opin­nois­ta. Ennen eroamista on syytä keskustelella opinto-ohjaajan kanssa jatko