Päättö- arviointi

Opis­ke­li­ja saa lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen, kun hän on suo­rit­ta­nut hy­väk­sy­tys­ti kaik­kien opinto-oh­jel­maan­sa kuu­lu­vien oppi­ai­nei­den oppi­mää­rät. Val­mis­tu­es­saan opis­ke­li­ja saa lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen. Lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen voi saa­da, vai