Tietokone

Kannettava tietokone: lukio-opiskelijan oma työväline Tietotekniikkaa tarvitaan päivittäisessä opiskelussa niin koulussa, kuin kotonakin. Lukion oppitunneilla käytetään paljon sähköisiä oppimisympäristöjä, kurssikirjoja, internetin aineistoa ja sosiaalisen median palveluja tiedonhanki

Käyttäjä- tunnukset

Wilma-tunnus eli AD-tunnus Wil­ma on In­ter­ne­tis­sä toi­mi­va hal­lin­to-oh­jel­ma, jo­hon opis­ke­li­ja te­kee oman luku­jär­jes­tyk­sen­sä. Li­säk­si Wil­maa käy­te­tään vies­tin­tään ja ky­se­lyi­hin. Oh­jel­mas­sa opis­ke­li­ja voi seu­ra­ta opin­to­me­nes­tys­tään ja pois­sa­o­