Muualla suoritetut opinnot

Reh­to­ril­la on oi­keus hy­väk­syä muis­sa oppi­lai­tok­sis­sa suo­ri­tet­tu­ja kurs­se­ja lu­ki­on oppi­mää­rään. Opis­ke­li­ja huo­leh­tii itse kurs­seis­ta ai­heu­tu­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta. Ylei­siä kurs­sien hy­väk­sy­mi­sen edel­ly­tyk­siä: Kurs­sin hy­väk­sy­mi­ses­tä on neu