Juhlat

Kou­lun juh­lis­sa opis­ke­li­joil­ta edel­ly­te­tään asi­al­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä ja ti­lai­suu­teen so­pi­va pu­keu­tu­mis­ta. It­se­näi­syys-, jou­lu- ja ke­vät­juh­lat ovat ar­vok­kai­ta ti­lai­suuk­sia. Al­ko­ho­lin tai mui­den huu­maa­vien ai­nei­den nauttiminen koulun juhlissa on ehdottomasti kielletty.

Itsenäisyysjuhla

It­se­näi­syys­juh­la ja syk­syn lak­ki­ais­ti­lai­suus pi­de­tään tors­tai­na 5.12.2019.

Joulujuhla

Syys­luku­kau­si pää­te­tään yh­tei­sel­lä jou­lu­juh­lal­la perjantai­na 20.12.2019.

Ruusukonva

Lu­ki­on toi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat jät­tä­vät jää­hy­väi­set kou­lun­sa päät­tä­vil­le kes­ki­viik­ko­na 5.2.2020. Tar­koi­tus on pi­tää yh­des­sä haus­kaa iloi­sen oh­jel­man, mait­ta­van tar­joi­lun ja ken­ties tans­sin­kin mer­keis­sä. Jär­jes­te­lyis­tä vas­taa­vat toi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat. Ti­lai­suu­den val­von­nas­ta vas­taa­vat abien ja toi­sen vuo­si­kurs­sin ryh­män­oh­jaa­jat.

Penkinpainajaiset

Abi­tu­rient­tien vii­mei­nen kou­lu­päi­vä on tors­tai 6.2.2020. Sil­loin on poik­keuk­sel­li­nen oh­jel­ma aamu­päi­väl­lä, kun abit saavat järjestää ohjelmaa nuoremmille opiskelijoille. Sen to­teu­tuk­ses­ta so­vi­taan erik­seen abi­tu­rient­tien ja rehtoreiden kesken. Ti­lai­suu­den val­von­nas­ta vas­taa­vat lukion rehtorit ja opettajat. En­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat osallistuvat päivän päätteeksi tilojen järjestelemiseen ja siistimiseen. Penkkariajelusta ja ilta­oh­jel­mas­taan vas­taa­vat opis­ke­li­jat itse. Ne ei­vät ole lukion toi­min­taa.

Vanhojen tanssit

Per­jan­tai­na 7.2.2020 van­hat tans­si­vat nuo­rem­mil­le lu­ki­o­lai­sil­le. Van­ho­jen on käyt­täy­dyt­tä­vä asi­al­li­ses­ti ja ar­vok­kaas­ti. Ti­lai­suu­den val­von­nas­ta vas­taa­vat lukion opettajat. Tanssinäytöksiä järjestetään mahdollisesti myös oman lukion ulkopuolella.

Kevätjuhla ja lakkiaiset

Ke­vät­juh­laa ja lak­ki­ai­sia vie­te­tään lau­an­tai­na 30.5.2020 Sibeliustalossa. Lah­te­lai­set yli­op­pi­laat ko­koon­tu­vat Ris­tin­kir­kon san­ka­ri­hau­dal­le lak­ki­ais­ten jäl­keen klo 12.