Työ- ja loma-ajat

Lukuvuoden 2021-2022 koulupäivät ja lomat Opis­ke­lu lu­ki­os­sa vaa­tii opis­ke­li­jan läs­nä­oloa tun­neil­la, jo­ten loma­mat­kat tu­li­si jär­jes­tää lo­mien ai­koi­na. Kannaksen lukiossa myönnetään enintään viikon mittaisia läsnäolovapautuksia lomamatkoja varten, ei kuitenkaan pä

Juhlat

Lukion juh­lis­sa opis­ke­li­joil­ta edel­ly­te­tään asi­al­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä ja ti­lai­suu­teen so­pi­vaa pu­keu­tu­mis­ta. It­se­näi­syys-, jou­lu- ja ke­vät­juh­lat ovat ar­vok­kai­ta ti­lai­suuk­sia. Al­ko­ho­lin tai mui­den huu­maa­vien ai­nei­den nauttiminen koulun juhli