Arviointi

Kannaksen lukion arviointikulttuuri

Arvioinnilla tarkoitetaan kaikkea sitä vuorovaikutusta ja palautetta, joka ohjaa oppimista ja antaa arvoa opiskelijan työlle. Kaikki arviointiin liittyvä toiminta ei välttämättä ole sidoksissa suoraan kurssista saatavaan arvosanaan, vaan arviointia on myös esim. toisen opiskelijan antama suullinen palaute tunneilla ja opettajan huomiot tehdyistä tehtävistä. Näillä keinoin pyritään vahvistamaan opiskelijan itsetuntemusta, oppimistaitoja ja kykyä elinikäiseen oppimiseen. Kannaksen lukiossa suositaan jatkuvaa ja monipuolista arviointia, mikä tarkoittaa kurssista riippuen erilaisia asioita. Monipuolista arviointia toteutetaan Kannaksen lukiossa mm. opettajan arvioinnin, vertaisarvioinnin ja itsearvioinnin kautta.

Kurssien arviointi (arvosanan antaminen)

Kurs­sit ar­vi­oi­daan toi­sis­taan riip­pu­mat­ta ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti arvo­sa­noin 4-10 tai suo­ri­tus­mer­kin­näl­lä. Suo­ri­tus­mer­kin­näl­lä ar­vi­oi­ta­via kurs­se­ja ovat kou­lu­koh­tai­set kurs­sit (pl. kuva­tai­de­lin­jan sy­ven­tä­vät kurs­sit) ja opin­to­jen oh­jaus. Oppi­ai­neis­sa, jois­sa opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä kä­sit­tää vain yh­den kurs­sin (fi­lo­so­fia, ke­mia, fy­siik­ka, ter­veys­tie­to) sekä lii­kun­nas­sa (kun opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut vä­hin­tään kak­si kurs­sia), voi­daan opis­ke­li­jan kir­jal­li­ses­ta ano­muk­ses­ta vaih­taa arvo­sana suo­ri­tus­mer­kin­näk­si. Arvo­sa­nan muut­ta­mi­nen suo­ri­tus­mer­kin­näk­si ta­pah­tuu vas­ta abivuon­na opin­to­jen päät­ty­es­sä. Hy­lät­tyä (4) arvo­sa­naa ei voi muut­taa suo­ri­tus­mer­kin­näk­si eikä pois­taa to­dis­tuk­ses­ta. Tie­to­tek­nii­kan kurs­seis­sa 2-4 opis­ke­li­ja so­pii kun­kin kurs­sin alus­sa opet­ta­jan kans­sa, ot­taa­ko hän arvo­sa­nan vai suo­ri­tus­mer­kin­nän ky­sei­ses­tä kurs­sis­ta. Jäl­ki­kä­teen kurs­sis­ta ei voi saa­da arvo­sa­naa. Kou­lu­koh­tais­ista kurs­seis­ta las­ke­taan mu­kaan vain hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­te­tut kurs­sit (ei siis H tai arvo­sana 4).

Opiskelijalla on oikeus tietää kurssin alkaessa, miten kyseinen kurssi arvioidaan, eli mistä osioista, tehtävistä tai töistä arvosana muodostuu. Opiskelijan on noudatettava kurssin alussa sovittuja tai ilmoitettuja kurssitöiden palautuspäiviä, ellei opettajan kanssa ole perustellusta syystä toisin sovittu. Mahdollinen kurssikoe tehdään heti kurssin päätteeksi kurssin omana koepäivänä. Jos opiskelija on koepäivänä sairaana, hänellä on mahdollisuus tehdä kurssikoe heti seuraavana uusintakoepäivänä. Muista järjestelyistä on aina sovittava erikseen.

Myös poissaolot on selvitettävä ennen kurssin koepäivää, jotta opiskelijalla on oikeus osallistua kokeeseen. Mahdollisista lisätehtävistä ja oikeudesta osallistua kurssikokeeseen päättää kurssin opettaja.

Poissaolojen tai tekemättömien töiden vuoksi opiskelija voidaan jättää arvostelematta (K). Mi­kä­li kurs­sin suo­ri­tuk­ses­sa ha­vai­taan vilp­pi tai vil­pin­y­ri­tys, kurs­si­suo­ri­tus hy­lä­tään (K) ja voi seu­ra­ta myös kir­jal­li­nen va­roi­tus tai lu­ki­os­ta erot­ta­mi­nen mää­rä­a­jak­si.

Arvosteluasteikko

10 erin­o­mai­nen
9 kii­tet­tä­vä
8 hyvä
7 tyy­dyt­tä­vä
6 koh­ta­lai­nen
5 vält­tä­vä
4 hy­lät­ty
S suo­ri­tet­tu
H hy­lät­ty
X suo­ri­tus kes­ken (koe tai teh­tä­viä te­ke­mät­tä, pois­sa­olot sel­vit­tä­mät­tä tms.)
K kes­key­tet­ty (kurs­si käy­tä­vä uu­del­leen ope­tuk­seen osal­lis­tu­mal­la)

Hy­lät­tyä kurs­si­arvo­sa­naa voi ker­ran yrit­tää ko­rot­taa uu­sin­ta­kuu­lus­te­lus­sa. Uu­sin­nois­sa voi myös suo­rit­taa räs­tiin jää­nei­tä ko­kei­ta. (Ks. Uu­sin­nat ja ete­ne­mis­ehto.)

Arvosanan selvityspyyntö

Lu­ki­o­a­se­tuk­sen 13 § mu­kai­ses­ti opis­ke­li­ja voi kah­den kuu­kau­den ku­lu­es­sa ar­vi­oin­nis­ta pyy­tää reh­to­ril­ta arvo­sa­nan tar­kas­ta­mis­ta tai opin­nois­sa ete­ne­mis­tä kos­ke­van pää­tök­sen muut­ta­mis­ta tai päät­tö­ar­vi­oin­nin uu­si­mis­ta. Pyyn­tö teh­dään kir­jal­li­se­na reh­to­ril­le. Uu­des­ta ar­vi­oin­nis­ta päät­tä­vät kou­lun reh­to­ri ja opis­ke­li­jan opet­ta­jat yh­des­sä. Jos opis­ke­li­ja on tyy­ty­mä­tön edel­lä mai­ni­tus­ta pyyn­nös­tä teh­tyyn uu­teen ar­vi­oin­tiin tai rat­kai­suun, jol­la pyyn­tö on hy­lät­ty, opis­ke­li­ja voi pyy­tää ar­vi­oin­nin oi­kai­sua alue­hal­lin­to­vi­ras­tos­ta. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to voi, jos pää­tös on il­mei­ses­ti vir­heel­li­nen, vel­voit­taa opet­ta­jan toi­mit­ta­maan uu­den ar­vi­oin­nin, mää­rä­tä opin­nois­sa ete­ne­mis­tä kos­ke­van pää­tök­sen muu­tet­ta­vak­si tai mää­rä­tä, mikä arvo­sana opis­ke­li­jal­le on an­net­ta­va.