Poissaolot

Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua ope­tuk­seen, joll­ei hä­nel­le ole myön­net­ty sii­tä va­pau­tus­ta. (Lu­ki­o­laki § 25)

Poissaolojen selvittäminen

Opet­ta­ja mer­kit­see opis­ke­li­jan pois­sa­olon Wil­maan. Huol­ta­jal­la on Wil­ma-tun­nus, jon­ka avul­la hän pää­see tar­kas­te­le­maan opis­ke­li­jan pois­sa­o­lo­ja ja sel­vit­tä­mään ne.Täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja sel­vit­tää itse pois­sa­o­lon­sa. Poissaolot tulee selvittää välittömästi. Jos pois­sa­o­lo­ja on run­saas­ti, pois­sa­o­lo­jen sel­vit­tä­mi­sek­si voidaan vaa­tia mui­ta sel­vi­tyk­siä, esim. lää­kä­rin­to­dis­tus. Huoltaja ei voi myöntää opiskelijalle vapautusta opetuksesta. Ilman etukäteen anottua läsnäolovapautusta opiskelija voi olla pois opetuksesta ainoastaan terveyssyystä.

Opinnoista huolehtiminen poissaolon aikana

Sairastuneen opiskelijan on pyrittävä omatoimisesti selvittämään opiskelualustalta, mitä tehtäviä hänen on syytä tehdä kotoa käsin tai heti toivuttuaan. Mikäli sairastunut ei jaksa opiskella kotoa käsin ja poissaoloja tulee kurssia kohti 3 oppituntia, opiskelijan on syytä ottaa yhteys ryhmänohjaajaan ja aineenopettajiin: kerro tilanteestasi ja tiedustele, millä edellytyksillä kurssisuorituksesi voivat jatkua.

Poissaolojen seuraukset

Jos poissaloja kurs­sil­ta ei ole asi­an­mu­kai­ses­ti sel­vi­tet­ty, opet­ta­ja kat­soo kurs­sin luvattomasti kes­key­tetyksi ja il­moit­taa sii­tä opis­ke­li­jal­le. Reh­to­ril­la on oi­keus an­taa jat­ko­lupa kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen. Jos opis­ke­li­ja on ai­heet­ta pois­sa tun­nil­ta, hä­nen kurs­si­suo­ri­tuk­sen­sa voi­daan kat­soa kes­key­ty­neek­si, jol­loin hä­nen on suo­ri­tet­ta­va kurs­si uu­del­leen ope­tuk­seen osal­lis­tu­mal­la. Opis­ke­li­ja kat­so­taan eron­neek­si lu­ki­os­ta, jos hän on il­moit­ta­mat­ta pä­te­vää syy­tä ol­lut pois­sa ope­tuk­ses­ta, ja jos on il­meis­tä, ett­ei hä­nen tar­koi­tuk­sen­sa ole jat­kaa opin­to­ja. (Lu­ki­o­laki § 24)

Poissaolo uuden jakson alkaessa

Mikäli opiskelija on sairaana jakson alkaessa, hänen on ilmoitettava välittömästi kurssien opettajille, että on tulossa kursseille (esim. Wilma-viestillä). Muuten opiskelupaikka voidaan antaa toisella oppitunnilla toiselle opiskelijalle.

Poissaolo päättöviikolla

Opis­ke­li­jan on osal­lis­tut­ta­va kurs­si­n päättöpäivään (ent. koeviikko). Ai­hee­ton pois­sa­olo päättöpäivän mahdollisesta kokeesta kat­so­taan yri­tys­ker­rak­si, jol­loin opis­ke­li­jal­la on jäl­jel­lä enää yksi mah­dol­li­suus suo­rit­taa kurs­sikoe. Sairaustapaus on ilmoitettava  välittömästi kurssin opettajalle Wilma-viestillä, viimeistään koeaamuna.

Rästiin jäänyt kurssikoe on mahdollista suorittaa jakson jälkeen järjestettävässä uusintakoetilaisuudessa (iltapäivällä klo 16-18.45, ks. tarkat päivät kalenterista).

Mikäli opiskelijan sairauspoissaolo päättöviikolla jatkuu pidempään kuin yhden päivän, vaaditaan toisen sairauspäivän aamuna alaikäisiltä huoltajan ja täysi-ikäisiltä oma yhteydenotto apulaisrehtorille (puhelu/Wilma-viesti).

Mikäli kyseessä on niin vakava sairaustapaus, että yhteydenotot koepäivinä eivät ole mahdollisia, on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin allekirjoittama kirjallinen selvitys viimeistään seuraavan jakson ensimmäisenä päivänä apulaisrehtorille. Muutoin opiskelijalle ei järjestetä erillistä mahdollisuutta suorittaa rästiin jääneitä kurssikokeita.

Poissaolo ylioppilastutkintokokeen vuoksi

Kai­kil­la ensi ker­taa ky­sei­sen ai­neen yli­op­pi­las­ko­kee­seen osal­lis­tu­vil­la on oi­keus olla edel­tä­vä päi­vä pois­sa ope­tuk­ses­ta. Jos yli­op­pi­las­tut­kin­to­koe on maa­nan­tai­na, edel­lis­tä per­jan­tai­ta ei myön­ne­tä va­paak­si. Yli­op­pi­las­tut­kin­to­ko­kei­ta edel­tä­vän päi­vän pois­sa­olo­va­pau­tus ei kos­ke ko­kei­ta. Yo-tut­kin­to­pois­sa­o­lo­ja ei las­ke­ta kurssien poissaolomäärään, mutta yo-ko­et­ta edel­tä­vä pois­sa­olo­päi­vä las­ke­taan. Yo-koetta edeltävän päivän läs­nä­olo­va­pau­tuk­set anotaan ryhmänohjaajalta vii­meis­tään kol­me arki­päi­vää etu­kä­teen. Anomus tehdään Wilmassa Hakemukset ja päätökset -välilehdellä. Alaikäisen opiskelijan tapauksesessa hakemuksen täyttää huoltaja, täysi-ikäinen opiskelija voi täyttää hakemuksen itse.

Läsnäolovapautuksen anominen etukäteen

Kou­lu­ai­ka­na lo­mal­le läh­te­mi­nen on erit­täin va­hin­gol­lis­ta opin­to­me­nes­tyk­sel­le. Sik­si loma­mat­kat on syy­tä ajoit­taa loma-ai­koi­hin. Kannaksen lukiossa lomamatkoihin ei myönnetä yli viikon mittaisia läsnäolovapautuksia.

Kurs­sin opet­ta­ja voi pe­rus­tel­lus­ta syys­tä myön­tää läsnäolova­pautuksen yk­sit­täi­sel­tä oppi­tun­nil­ta. Opiskelija voi anoa ryhmänohjaajalta lupaa ­pois­sa­o­loon kor­kein­taan kol­mek­si päi­väk­si. Pe­rus­tel­tu­ja syi­tä ovat mm. eri­tyis­on­gel­mat, per­he­juh­lat, kou­lun tai kau­pun­gin edus­tus­teh­tä­vät, eri­kois­lää­kä­rin vas­taan­otto (py­rit­tä­vä va­raa­maan aika kou­lu­tun­tien ulko­puo­lel­le), in­si­nöö­ri­ajo tai ajo­kort­tia var­ten vaa­dit­ta­va kir­jal­li­nen koe (ei ajo­tun­nit). Apu­lais­reh­to­ril­ta ano­taan läsnäolovapautusta korkeintaan kahdeksi viikoksi, tätä pitemmät poissaolot myöntää rehtori. Anomukset tehdään Wilmassa Hakemukset ja päätökset-välilehdellä vähintään kaksi viikkoa ennen aiottua poissoaloa. Alaikäisen opiskelijan tapauksesessa hakemuksen täyttää huoltaja, täysi-ikäinen opiskelija voi täyttää hakemuksen itse. Järjestelmä ohjaa hakemuksen oikealle käsittelijälle läsnäolovapautuksen keston mukaan.

Ryh­män­oh­jaa­jan tai ­reh­to­rin an­ta­man lu­val­li­sen pois­sa­olon vuok­si opis­ke­li­jaa ei voi­da pois­taa kurs­sil­ta. Hä­nen kurssi­suo­ri­tuk­sen­sa voi kui­ten­kin kes­key­tyä, mi­kä­li hän on li­säk­si pois muis­ta syis­tä. Opis­ke­li­jan on pois­sa­o­los­ta riip­pu­mat­ta teh­tä­vä hy­väk­sy­tys­ti kaik­ki kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen vaa­dit­ta­vat teh­tä­vät, mah­dol­li­set lisä­teh­tä­vät ja ko­keet. Kou­lu ei jär­jes­tä tuki­o­pe­tus­ta loma­mat­ko­jen vuok­si opin­nois­saan jäl­keen jää­neil­le opis­ke­li­joil­le. Lu­van­an­ta­ja mer­kit­see lu­val­li­set pois­sa­olot Wilmaan.

Opiskelijan on pyydettävä kurssien opettajilta korvaavat tehtävät ennen poissaolon alkamista.